Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

žodynėlis septintokų

anglų kalba

QuestionAnswer
mean [mi:n] žemas; blogas, nedoras; nemalonus
honest ['ɔnɪst] doras, sąžiningas, tiesus, atviras, nuoširdus
hard-working [ˌhɑ:d'wə:kɪŋ] darbštus, stropus, smarkus prie darbo
weak [wi:k] silpnas, neryžtingas, silpnavalis
talkative ['tɔ:kətɪv] kalbus, šnekus, plepus
modest ['mɔdɪst] kuklus, drovus
stupid ['stju:pɪd] kvailas, neprotingas, bukas
shy [ʃaɪ] drovus, baikštus, bailus
funny ['fʌnɪ] juokingas, linksmas, smagus
polite [pə'laɪt] mandagus, išauklėtas
impatient [ɪm'peɪʃnt] nekantrus, nerimstantis
nice [naɪs] geras, malonus, mielas, gražus
lazy ['leɪzɪ] tingus
dishonest [dɪs'ɔnɪst] nedoras, nesąžiningas, neatviras, nenuoširdus
quiet ['kwaɪət] ramus, kuklus, santūrus
strong [strɔŋ] stiprus, smarkus, tvirtas
determined [dɪ'tə:mɪnd] pasiryžęs, ryžtingas
confident ['kɔnfɪdənt] įsitikinęs, tikras
arrogant ['ærəgənt] arogantiškas išdidus, paspūtęs, išpuikęs
serious ['sɪərɪəs] rimtas
clever ['klevə] gudrus, sumanus, gabus, protingas
rude [ru:d] šiurkštus, atšiaurus, storžievis, nemandagus, neišauklėtas
patient ['peɪʃnt] kantrus, ištvermingas
nasty ['nɑ:stɪ] bjaurus, šlykštus, atgrasus
generous ['dʒenərəs] kilnus, kilniaširdis, didžiadvasis
mean [mi:n] žemas, blogas, nedoras, nemalonus
ambitious [æm'bɪʃəs] ambicingas, siekiantis, trokštantis
insensitive [ɪn'sensətɪv] nejautrus, abeejingas, netaktiškas
rational ['ræʃənəl] protingas, racionalus, saikingas, santūrus
disloyal [dɪs'lɔɪəl] nelojalus, neištikimas, išdavikiškas
intolerant [ɪn'tɔlərənt] nepakantus, nepakenčiantis, netolerantiškas
active [æktɪv] aktyvus, veiklus, energingas, gyvas
lucky ['lʌkɪ] laimingas
unlucky [ ʌn'lʌkɪ] nelaimingas, nesėkmingas
immature [ˌɪmə'tʃuə] nesubrendęs, nepribrendęs
friendly ['frendlɪ] drauguškas, bičiuliškas
attractive [ə'træktɪv] patrauklus, žavus
fit [fɪt] stiprus, sveikas, geros formos
safe [seɪf] saugus, sveikas, nepavojingas, apdairus, atsargus
unsafe [ ʌn'seɪf] nesaugus, neapdairus
grateful ['greɪtfəl] dėkingas
unbelievable [ˌʌnbɪ'li:vəbl] neįtikėtinas
unfair [ʌn'fɛə] nesąžiningas, nedoras, neobjektyvus, šališkas
sensitive ['sensɪtɪv] jautrus, jausmingas, švelnus, įžeidus
confident ['kɔnfɪdənt] įsitikinęs, tikras
loyal ['lɔɪəl] ištikimas, lojalus
ambitious [æm'bɪʃəs] ambicingas, siekiantis, trokštantis
tolerant ['tɔlərənt] tolerantiškas, pakantus
patient ['peɪʃnt] kantrus,ištvermingas
unfriendly [ʌn'frendlɪ] nedraugiškas, priešiškas
attentive [ə'tentɪv] dėmesingas, atidus, rūpestingas, mandagus, paslaugus
calm [kɑ:m] ramus, tylus
cheeky ['tʃi:kɪ] akiplėšiškas, įžūlus, šelmiškas
intelligent [ɪn'telɪdʒənt] protingas
faithfull ['feɪθfəlɪ] ištikimas, patikimas
pessimistic [ˌpesɪ'mɪstɪk] pesimistiškas
happy ['hæpɪ] laimingas, patenkintas, linksmas
nervous ['nə:vəs] nervingas, susierzinantis
humble ['hʌmbl] kuklus, nusižeminęs, nuolankus, paklusnus
lively ['laɪvlɪ] gyvas, gyvybingas, linksmas
obedient [ə'bi:dɪənt] paklusnus, nuolankus
optimistic ['ɔptɪmɪstik] optimistiškas
outgoing [ˌaut'gəuɪŋ] draugiškas, mėgstantis bendrauti
easygoing [ˌi:zɪ'gəuɪŋ] neimntis į gaalvą, nerūpestingas, gero būdo, ramus
polite [pə'laɪt] mandagus, išauklėtas
popular ['pɔpjulə] populiarus
reserved [rɪ'zə:vd] santūrus, užsidaręs
distracted [dɪ'stræktɪd] išiblaškęs, be nuovokos
silly ['sɪlɪ] paikas, kvailas, nerimtas, neprotingas
selfish ['selfɪʃ] savanaudois, egoistas
naughty nepaklusnus, išdykęs, kaprizingas, blogas, bjaurus
unhappy [ʌn'hæpɪ] nelaimingas, liūdnas
pleasant ['pleznt] malonus, mielas
unpleasant [[ʌn'pleznt] nemalonus, atstumiantis
tidy ['taɪdɪ] tvarkingas, valyvas
untidy [ʌn'taɪdɪ] netvarkingas, nevalyvas
energetic [ˌenə'dʒetɪk] energingas, veiklus, aktyvus
sick [sɪk] sergantis, liguistas, ligotas
thirsty ['θə:stɪ] ištroškęs
good [gud] geras, doras, malonus
sleepy ['sli:pɪ] mieguistas, tingus, apsnūdęs
surprised [sə'praɪzəd] nustebęs
scared [skɛəd] išgąsdintas, išsigandęs
healthy ['helθɪ] sveikas, blaivus, protingas
bore [bɔ:] nuobodus, nuoboda
thoughtful ['θɔ:tfəl] susimąstęs, užsigalvojęs, mąslus, mąstantis
tired ['taɪəd] pavargęs, nuvargęs
ashamed [ə'ʃeɪmd] susigėdęs, sugėdintas
hungry ['hʌŋgrɪ] alkanas, išalkęs, badaujantis
excited [ɪk'saɪtɪd] sujaudintas, susijaudinęs
hot [hɔt] įsikarščiavęs, įkaitęs, susijaudinęs, susierzinęs
mad [mæd] pamišęs, beprotis, pakvaišęs, pašėlęs
angry [an·gry 'æŋgrɪ] piktas, susierzinęs
in love [lʌv] įsimylėjęs
furious ['fjuərɪəs] įtūžęs, nirtulingas, nirtingas, pašėlęs
pleased [pli:zd] patenkintas, laimingas
sick [sɪk] sergantis, nesveikas, liguistas, ligotas
relaxed [rɪ'lækst] atsipalaidavęs, laisvas, neįsitempęs
cold [kəuld] šaltas, abejingas, nesvetingas, sušąlęs
sad [sæd] liūdnas, nuliūdęs, nusiminęs
depressed [dɪ'prest] prislėgtas, nusiminęs
embarrassed [ɪm'bærəst] sutrikęs, sumišęs, drovus
worried ['wʌrɪəd] neramus, nerimastingas, susirūpinęs, sunerimęs
exhausted [ɪg'zɔ:stɪd] išvargęs, pavargęs, privargęs, suvargęs, nusialinęs
enraged [ɪn'reɪdʒd] įsiutęs, įnirtęs, įniršęs, įtūžęs
suspicious [sə'spɪʃəs] įtarus, įtaringas
confused [kən'fju:zd] susipainiojęs, sumišęs, sutrikęs
frustrated [frʌ'streɪtɪd] sužlugdytas, žlugęs, susierzinęs, nusivyęs
ecstatic [ɪk'stætɪk, ek'stætɪk] ekstaziškaas, pagautas ekstazės
disgusted [dɪs'gʌstid] keliantis pasibjaurėjimą, pasišlykštėjimą
frightened ['fraɪtnəd] gąsdinantis, bauginantis
cautious ['kɔ:ʃəs] atsargus, apdairus
smug [smʌg] patenkintas savimi, pasipūtęs, manieringas
overwhelmed [ˌəuvə'welməd] apimtas, užvaldytaas jausmų
confident ['kɔnfɪdənt] įsitikinęs, tikras, pasitikintis
hopeful ['həupfəl] pilnas vilčių, viltingas
lonely ['ləunlɪ] vienišas, atsiskyręs, nuošalus
lovestruck ['lʌvstrʌk] beprotiškai įsimylėjęs
jealous ['dʒeləs] pavydus, pavyduliaujantis
bored ['bɔ:rid] nuobodus, monotoniškas
surprised [sə'praɪzəd] stebinantis, nustebęs
anxious ['æŋkʃəs] susirūpinęs, sunerimęs, neramus, nerimastingas
shocked [ʃɔkt] pritrenktas, sukrėstas
brave [breɪv] drąsus, narsus, orus
agressive [ə'gresɪv] agresyvus, karingas, atkaklus, veržlus, energingas
quiet ['kwaɪət] ramus, tylus, kuklus, santūrus
sensitive ['sensɪtɪv] jautrus, jausmingas, švelnus, įžeidus
messy ['mesɪ] purvinas, nešvarus, netvarkingas, bjaurus
coward ['kauəd] bailys
silly ['sɪlɪ] paikas, kvailas, nerimtas, ne[rotingas, silpnaprotis
peaceful ['pi:sfəl] ramus, taikingas, taikus
affectionate [ə'fekʃənət] prieraišus, prisirišęs, mylintis, meilus, švelnus
bad [bæd] blogas, netikęs, nevykęs, nedoras, amoralus
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards