Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

10th grade theme 1

Vocabulary from unit 1

TermDefinition
Abroad Yurtdışı
Academic high school Akademik lise
Accommodation Konaklama
According to - e göre
Achieve Başarmak
Add Eklemek
Add up to Anlamına gelmek
Administration Idare
Admission Kabul
Age Yaşlandırmak
Aim Amaç
Algebra Cebir
Amount of Miktarı
Annually Yıllık olarak
Applicable Uygulanabilir
Argue Tartışmak
As much as possible Mümkün olduğunca çok
At least En azından
Attend Katılmak
Avoid Kaçınmak
Away from -den uzak
Background Arka plan
Bad habits Kötü alışkanlıklar
Be aware of Farkında olmak
Blood vessels Kan damarları
Cash Nakit
Catering company Yemek şirketi
Challenging Zorlayıcı
Coincidence Rastlantı
Colleague Meslektaş
Compulsory courses Zorunlu dersler
Confused Kafası karışmış
Consult Danışmak
Cooperate Işbirliği yapmak
Cope with ile başa çıkmak
Day by day Günbegün
Deadline for assignment submission Ödev teslimi için son tarih
Depend on Bağlı olmak
Desperate Çaresiz
Disciplinary rules Disiplin kuralları
Display Sergilemek
Do revision Tekrar etmek
Dormitory Yurt
Drop off Araçtan indirmek
Due to .... Nedeniyle....
Elective courses Seçmeli dersler
Enrollment Kayıt
Evaluate Değerlendirmek
Even Bile
Everyday challenges Günlük zorluklar
Expert Uzman
Extracurricular activities Müfredat dışı etkinlikler
Facility Olanak
Dear of failure Başarısızlık korkusu
Fiber Lif
Focus on Odaklanmak
Fortunately Neyse ki
Freshman Birinci sınıf öğrencisi
Gather data Veri toplamak
Get better scores Iyi puanlar almak
Get on well Iyi geçinmek
Hang around Takılmak
Healing Iyileştirici
Heart disease Kalp rahatsızlığı
High blood pleasure Yüksek tansiyon
I mean Demek istediğim
Instead Yerine
Icebreaker Kaynaştırma etkinliği
Include içermek
Increase Arttırmak
independent Bağımsız
individual plan bireysel plan
impatient Egitmen
instructor Sabı
integrate Birleştirmek
interviewee Görüşülen kişi
invaluable Paha biçilmez
Joint plan Ortak plan
Issue Konu, husus
Keen on Düşkün olmak
Kidney disease Böbrek rahatsızlığı
Last up - e kadar sürmek
Live longer Daha uzun yaşamak
Mark Not vermek
in moderation Kararında, makul miktarda
Nap Kestirme
Nearby Yakınlarda
Notice Farkına varmak
Nurse Aide Training Yardımcı hemşire eğitim programı
Obey the rules Kurallara uymak
On my own Kendi kendime
On time Zamanında
Ongoing sleep deficiency Devam eden uyku eksikliği
Optimum En iyi
Out of 100 Yüz üzerinden
Percent Yüzde
Play truant Okulu asmak
Prepare portfolios Ürün dosyası hazırlamak
Previous Önceki
Principal Müdür
Reach out Biriyle iletişim kurmak
Related to Ile ilgili
Require Gerektirmek
Respect Saygı duymak
Schedule Program
Select Seçmek
Self confident Özgüvenli
Shuttle bus Servis otobüsü
Similarly Benzer biçimde
Skip courses Dersi atlamak
Socialize Sosyalleşmek
Sophomore Ikinci sınıf öğrencisi
Societu Toplum
Stay in shade Gölgede kalmak
Stay up late Geç saatlere kadar uyanık kalmak
Steal Çalmak
Stick to a timetable Ders programına bağlı kalmak
Strength Güç
Stroke Felç
Submit Teslim etmek
Attitude Tutum
New friend circle Yeni arkadaş ortamı
Unavoidable Kaçınılmaz
Unlike -den farklı olarak
Upcoming Yaklaşmakta olan
Vocational and Technical High Schook Meslek Lisesi
Water time Zamanı boşa harcamak
Wrinkled Kırışık
Created by: eyildiz42
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards