Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Механіка

Повторення розділу механіки

QuestionAnswer
Наука, яка вивчає механічний рух матеріальних тіл і взаємодії, що при цьому відбуваються Механіка
Визначення положення тіла у просторі в будь-який момент часу Основна задача механіки
Рівняння, яке встановлює залежність координат матеріальної точки від часу Рівняння руху
Неперервна уявна лінія, яку описує точка під час свого руху в обраній системі відліку Траєкторія матеріальної точки
Фізична величина, що дорівнює довжині траєкторії, яку описує точка за час руху Шлях
Вектор, що сполучає початкове положення точки з її положенням у вибраний момент часу Переміщення
Векторна фізична величина, що дорівнює переміщенню, здійсненому тілом за одиницю часу Швидкість рівномірного руху тіла
Залежність характеристик руху (траєкторії, шляху, переміщення та швидкості) від вибору системи відліку Відносність руху
Рух, під час якого тіло за однакові інтервали часу здійснює різні переміщення Нерівномірним рух
Векторна фізична величина, що характеризує стрімкість зміни швидкості руху точки (і за числовим значенням, і за напрямком) і визначається відношенням зміни швидкості тіла до інтервалу часу, протягом якого відбулася ця зміна Прискорення
Прискорення при рівномірному русі матеріальної точки по колу, яке показує не зміну модуля швидкості (як при прямолінійному русі), а зміну напрямку швидкості Доцентрове прискорення
Час одного повного оберту точки, що рухається по колу Період обертання
Система відліку, відносно якої тіло зберігає швидкість свого руху сталою, якщо на нього не діють інші тіла і поля або якщо їхні дії скомпенсовані Інерціальна система відліку
Існують такі системи відліку, відносно яких матеріальна точка зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, якщо на неї не діють інші тіла або дія зовнішніх тіл компенсована Перший закон Ньютона
В інерціальній системі відліку прискорення, якого набуває тіло масою m під дією сили F, прямо пропорційне силі, обернено пропорційне масі тіла і має той самий напрямок, що й прикладена сила Другий закон Ньютона
В інерціальній системі відліку сили, з якими взаємодіючі тіла діють одне на одне, напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем і протилежні за напрямком Третій закон Ньютона
Два тіла (матеріальні точки) притягуються одне до одного із силою, прямо пропорційною добутку їх мас й обернено пропорційною квадрату відстані між ними Закон всесвітнього тяжіння
Це сила, з якою тіло діє на горизонтальну опору чи розтягує підвіс унаслідок притягання до Землі Вага тіла
Це можна розглядати як систему жорстко зв’язаних матеріальних точок, розміщених на незмінних відстанях одна від одної Абсолютно тверде тіло
Це фізична величина, що характеризує механічний рух і дорівнює добутку маси тіла m на його швидкість Імпульс тіла
Це система тіл, які взаємодіють лише між собою й не взаємодіють з тілами, що не входять до цієї системи Замкнена (ізольована) система
Фізична величина, що характеризує дію сили протягом певного переміщення і яка визначається скалярним добутком сили і переміщення Механічною роботою
Скалярна фізична величина, яка характеризує швидкість перетворення енергії з одного виду в інший Потужність
Це відношення корисної роботи до затраченої (або відношення відповідних потужностей) ККД
Це фізична величина, яка характеризує стан рухомого тіла Кінетична енергія
Created by: Zombik
Popular Physics sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards