Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Механіка

Повторення розділу механіки

QuestionAnswer
Наука, яка вивчає механічний рух матеріальних тіл і взаємодії, що при цьому відбуваються Механіка
Визначення положення тіла у просторі в будь-який момент часу Основна задача механіки
Рівняння, яке встановлює залежність координат матеріальної точки від часу Рівняння руху
Неперервна уявна лінія, яку описує точка під час свого руху в обраній системі відліку Траєкторія матеріальної точки
Фізична величина, що дорівнює довжині траєкторії, яку описує точка за час руху Шлях
Вектор, що сполучає початкове положення точки з її положенням у вибраний момент часу Переміщення
Векторна фізична величина, що дорівнює переміщенню, здійсненому тілом за одиницю часу Швидкість рівномірного руху тіла
Залежність характеристик руху (траєкторії, шляху, переміщення та швидкості) від вибору системи відліку Відносність руху
Рух, під час якого тіло за однакові інтервали часу здійснює різні переміщення Нерівномірним рух
Векторна фізична величина, що характеризує стрімкість зміни швидкості руху точки (і за числовим значенням, і за напрямком) і визначається відношенням зміни швидкості тіла до інтервалу часу, протягом якого відбулася ця зміна Прискорення
Прискорення при рівномірному русі матеріальної точки по колу, яке показує не зміну модуля швидкості (як при прямолінійному русі), а зміну напрямку швидкості Доцентрове прискорення
Час одного повного оберту точки, що рухається по колу Період обертання
Система відліку, відносно якої тіло зберігає швидкість свого руху сталою, якщо на нього не діють інші тіла і поля або якщо їхні дії скомпенсовані Інерціальна система відліку
Існують такі системи відліку, відносно яких матеріальна точка зберігає стан спокою або рівномірного прямолінійного руху, якщо на неї не діють інші тіла або дія зовнішніх тіл компенсована Перший закон Ньютона
В інерціальній системі відліку прискорення, якого набуває тіло масою m під дією сили F, прямо пропорційне силі, обернено пропорційне масі тіла і має той самий напрямок, що й прикладена сила Другий закон Ньютона
В інерціальній системі відліку сили, з якими взаємодіючі тіла діють одне на одне, напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем і протилежні за напрямком Третій закон Ньютона
Два тіла (матеріальні точки) притягуються одне до одного із силою, прямо пропорційною добутку їх мас й обернено пропорційною квадрату відстані між ними Закон всесвітнього тяжіння
Це сила, з якою тіло діє на горизонтальну опору чи розтягує підвіс унаслідок притягання до Землі Вага тіла
Це можна розглядати як систему жорстко зв’язаних матеріальних точок, розміщених на незмінних відстанях одна від одної Абсолютно тверде тіло
Це фізична величина, що характеризує механічний рух і дорівнює добутку маси тіла m на його швидкість Імпульс тіла
Це система тіл, які взаємодіють лише між собою й не взаємодіють з тілами, що не входять до цієї системи Замкнена (ізольована) система
Фізична величина, що характеризує дію сили протягом певного переміщення і яка визначається скалярним добутком сили і переміщення Механічною роботою
Скалярна фізична величина, яка характеризує швидкість перетворення енергії з одного виду в інший Потужність
Це відношення корисної роботи до затраченої (або відношення відповідних потужностей) ККД
Це фізична величина, яка характеризує стан рухомого тіла Кінетична енергія
Created by: Zombik