Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

9 UNIT 10

ENGLISH BEE

QuestionAnswer
A piece of cake çocuk oyuncağı/kolay iş
Abroad yurt dışı
Academy awards akademi ödülleri
Accept kabul etmek
Actually aslında
Addict bağımlı
Addiction bağımlılık
Ads reklamlar
Advertisements reklamlar
Agreement aynı fikirde olma
Airplane mode uçak modu
All social media freaks sosyal medya ucubeleri
Amazing şaşırtıcı
Animator animatör
Anymore artık
Anyway herneyse
Armchair traveller koltuk yolcusu
Arrangement düzenleme
Artificial intelligence yapay zeka
Bad habit kötü huy
Be respectful saygılı olmak
Beijing Pekin(Çin başkent)
Big village büyük köy
Breathe without it onsuz nefes almak
Brilliant decision harika karar
Busy meşgul
Can't bear katlanamamak
Can't stand tahammül edememek
Cartoon çizgi film
Chat online online sohbet
Chat show sohbet programı
Check your social media accounts sosyal medya hesaplarını kontrol etmek
Chit chat geyik yapmak
Citizen vatandaş
Colour blind renk körü
Comfy rahat/konforlu
Comment yorum
Commercial ticari
Commercial break reklam arası
Complain about şikayetçi olmak
Complaining şikayet etme
Compose bestelemek
Computer sales assistant bilgisayar satış asistanı
Computer tutor bilgisayar öğretmeni
Connect bağlanmak
Connect to wi-fi wi-fi ya bağlanmak
Connected bağlı
Connection bağlantı/bağ
Cookery programme yemek programı
Costume designer kostüm tasarımcısı
Couple çift
Crazy about tutkun/delisi
Current affairs güncel gelişmeler
CV (curriculum vitae) özgeçmiş
Definitely kesinlikle
Delete silmek
Dental office dişçi ofisi
Difficult zor
Digital diet dijital diyet
Digital footprints dijital ayak izleri
Digital media teacher dijital medya öğretmeni
Digital world dijital dünya
Disagree with katılmamak
Disagreement anlaşmazlık
Disappear gözden kaybolmak
Documentary belgesel
Donate bağışlamak
Doubt kuşkulanmak/kuşku
Download indirmek
Download music müzik indirmek
Eat together birlikte yemek
Emergencies acil durumlar
Energy sources enerji kaynakları
Enjoyable eğlenceli
Epidemic salgın
Episode bölüm
Especially özellikle
Exactly, you're right aynen,haklısın
Exhausted yorgun
Face to face yüz yüze
Fall düşmek
Fan hayran
Fascinate büyülemek/cezbetmek
Fed up with bezmek
Fight against savaşmak
Filter photos fotoğrafları filtrelemek
Find out bulmak/keşfetmek
Find school friends on Facebook Facebookta okul arkadaşlarını bulmak
Follower takipçi
Forever sonsuza kadar
Fossil fuels fosil yakıtlar
Freak çılgına dönmek
Future plan gelecek planı
General prediction about the future gelecek hakkında genel öngörü
Genius dahi
Get angry with birisine öfkelenmek
Get rid of kurtulmak
Go on devam etmek
Go out dışarı çıkmak
GPS (global positioning system) konum belirleme sistemi
Grab ele geçirmek
Graduate from university üniversiteden mezun olmak
Grateful minnettar
Hate nefret etmek
High school lise
Hire kiralamak
Hit the sack kafayı vurup yatmak
Honey tatlım
Horror korku
Hosting ev sahipliği/konuk etmek
Huge encyclopedia dev ansiklopedi
Humorous güldürücü
Humour mizah
Hungarian macar
I don't think so ben öyle düşünmüyorum
I hope umarım
I totally agree with you sana tamamıyla katılıyorum
I'm afraid ı disagree with you seninle aynı fikirde değilim
I'm afraid you're wrong korkarım yanılıyorsunuz
I'm all ears kulağım sende/seni dinliyorum
I'm sure eminim
ICT bilişim ve iletişim teknolojileri
Immediately acilen
In my opinion bana göre
In short kısacası
Inspire ilham vermek
Internet connection internet bağlantısı
Joke şaka
Just a minute bir dakika
Keen on meraklı
Keep in touch irtibatta olmak
Lawyer avukat
Let me think dur bir düşüneyim
Library technician kütüphane teknisyeni
Lifestyle yaşam tarzı
Lose time vakit kaybetmek
Loudspeaker hoparlör
Make money para kazanmak
Make voice sesli görüşme yapmak
Make-up artist makyajcı/makyöz
Memorable unutulmaz
Mess dağınıklık
Messaging program mesajlaşma programı
Miss kaçırmak
Mostly çoğunlukla
Moved to the states Amerika'ya taşındı
Nanotechnology Nanoteknoloji
Nature doğa
NBA league matches NBA lig maçları
News & weather haberler&hava durumu
Nonsense saçma
Off izinli
On the spot decision acil/aniden verilen karar
Optimistic iyimser
Outdoor dışarıda
Over and over again tekrar tekrar
Own sahip olmak
Owner sahip
Peace barış
Person of the year yılın kişisi
Pessimistic kötümser
Planet gezegen
Prediction tahmin
Prediction based on present evidence bir kanıta dayalı tahmin
Prepare a presentation sunum hazırlamak
Probably büyük olasılıkla
Product ürün
Promise söz vermek
Punctuation noktalama
Quick and unique hızlı ve benzersiz
Quite oldukça
Quiz show yarışma programı
Rank sıralamak
Reach for davranmak
Reality show sıradan insanların yaşamını konu alan TV programı
Recipe reçete
Rehearsal prova
Remote control kumanda
Replace yer değiştirmek
Request talep/rica
Rubbish saçmalık/zırva
Safety güvenlik
Scientist bilim insanı
Search for interests ilgi alanlarıyla ilgili araştırma yapmak
Send text messages mesaj göndermek
Settings ayarlar
Share selfies on WhatsApp WhatsAppta özçekim paylaşmak
Sheepdog çoban köpeği
Shop together birlikte alışveriş yapmak
Side taraf/yan
Skip atlamak
Smartphone akıllı telefon
Social media sosyal medya
Social media account sosyal medya hesabı
Social network sosyal ağ
Sofa kanepe
Sooner or later eninde sonunda
Source kaynak
Sports programme spor programı
Station kanal
Stay online çevrimiçi olmak
Switch değiştirmek
Take a break ara vermek
Talented yetenekli
Talent show yetenek yarışması
Tap tıklatmak
Terrible experience korkunç deneyim
That's so true çok doğru
The world's most powerful people dünyanın en güçlü insanları
Throw away atmak
Tired yorgun
Tiring yorucu
Trace iz
Travel programme gezi programı
Travel show seyahat gösterisi
Travel together birlikte yolculuk yapmak
Trendy moda
True information doğru bilgi
Turn Bluetooth on Bluetoothu açmak
Turn on açmak
TV guide tv rehberi
TV series dizi film
Uncomfortable rahatsız
Under the sea suyun altında
Unusual olağandışı
Use GPS GPS kullanmak
Useful faydalı
User's music-listening habits kullanıcının müzik dinleme alışkanlıkları
Vegetarian vejetaryen
Venice venedik
Video call görüntülü arama
Viewer izleyici
Wait a minute bekle bir dakika
Wake up uyanmak
War savaş
Wardrobe gardırop
Waste of time zaman kaybı
West Africa batı Afrika
What's going on around the world dünyada neler oluyor
Whenever her ne zaman
Who wants to be a millionaire kim milyoner olmak ister
Wi-Fi kablosuz internet
Wildlife vahşi hayat
Wisely akıllıca
Work well işe yaramak
World tour dünya turu
Worthless değersiz
You know bilirsin
Zap kanal değiştirmek
Created by: fatih_toy
Popular English Vocabulary sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards