Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

9 UNIT 9

ENGLISH BEE

QuestionAnswer
A bottle of bir şişe
A bouquet of bir buket
A box of bir kutu
A carton of bir karton
A dozen of bir düzine
A kilo of bir kilo
A plate of bir tabak
A slice of bir dilim
Accept kabul etmek
Accessories aksesuar
Additional note ek not
Address cards adres kartları
All over the world bütün dünyada
Area alan
Aristocrat aristokrat
As well ayrıca
Babysit çocuk bakmak
Baker's fırın
Banana muz
Barbecue party barbekü partisi
Barbecue pit mangal
Beef sığır eti
Best wishes en içten dileklerimle
Best-seller en çok satılan
Birthday party doğum günü partisi
Biscuit bisküvü
Blouse bluz
Bookshop kitapçı
Bread ekmek
Brown rice kahverengi pirinç
Bungalow bungalov
Butcher's kasap
Butter tereyağı
Bye for now şimdilik hoşça kalın
Candle mum
Candy şeker
Carnival of Venice Venedik karnavali
Carrot havuç
Carry taşımak
Celebration kutlama
Cheese peynir
Cherry garden kiraz bahçesi
Chicken tavuk
Closing line kapanma çizgisi
Clothes shop giyim mağazası
Coconut Hindistan cevizi
Colourful renkli
Cook pişirmek
Cookie kurabiye
Cooking gloves pişirme eldivenleri
Costume kostüm
Cucumber salatalık
Cupboard dolap
Dairy product süt ürünleri
Date tarih
Decoration dekorasyon
Delicious lezzetli
Deserve hak etme
Details of event olayın ayrıntıları
Dirt pislik/kir
Do shopping alışveriş yapmak
Do the cleaning up temizlik yapmak
Don't leave any rubbish behind arkanızda çöp bırakmayın
Don't worry dert etme
Duchess düşes
Duke dük
Economic importance ekonomik önem
Educated eğitimli
Egg yumurta
Emotional music duygusal müzik
Envelope zarf
Exact location tam konum
Fair fuar
Fairy-tale peri masalı
Family's wax seal ailenin balmumu mührü
Fancy-dress party kıyafet balosu
Farewell party veda partisi
Farmer çiftçi
Feast ziyafet
Fee ücret
Feel on top of the world kendini çok iyi hissetmek
Festival celebrations festival kutlamaları
Firework display havai fişek gösterisi
Fish balık
Flour un
Follow izlemek
Fridge buz dolabı
Fruit and vegetables meyve ve sebzeler
Fruit juice meyve suyu
Full moon party dolunay partisi
Gain kazanmak
Get ready hazırlanmak
Gift hediye
Graduation hat mezuniyet kepi
Graduation party mezuniyet partisi
Grape üzüm
Greengrocer's manav
Greetings selamlar
Grocer's bakkal dükkanı
Handwritten elle yazılmış
Harvest hasat
Healthy sağlıklı
Hope you can make it umarım bunu yapabilirsiniz
Horseback at sırtı
Hostel pansiyon
Include içermek
Indian citizen hint vatandaşı
International art festival uluslararası sanat festivali
Invite davet etmek
Join katılmak
Kite uçurtma
Laddu hint tatlısı
Live streets of Venice Venedik'in canlı sokakları
Loads of çok
Look forward dört gözle beklemek
Low fee düşük ücret
Make up makyaj yapmak
Match kibrit
Meaningful manalı
Meat and fish et ve balık
Midnight sun gece yarısı güneşi
Mushroom mantar
Mustard harika
Necessary gerekli
Newsagent's gazete bayi
North India kuzey Hindistan
Nut kabuklu yemiş
Offer önermek/teklif
Open air açık hava
Orange portakal
Outer envelope dış zarf
Pair of çift
Paradise cennet
Peas bezelye
Pepper biber
Performer sanatçı/oyuncu
Pick up toplamak
Pillow yastık
Pineapple ananas
Place yer
Preparation hazırlık
Prepare hazırlamak
Protect korumak
Purchase satın almak
Purity of saflık
Putting out söndürme
Queen kraliçe
Reason sebep
Receive a gift hediye almak
Receiver alıcı
Refuse reddetmek
Register kaydetmek
Repeat tekrarlamak
Reply cevap
Rice pirinç
Ride in a boat tekneye binmek
Rupees rupi
Rush acele etmek
Russia rusya
Saffron sarı çiğdem
Salt tuz
Sausage sosis/sucuk
Scarves eşarplar
School gym okulun spor salonu
Seal mühürlemek
Secret planning gizli planlama
See you there orada görüşürüz
Sender gönderici
Show of fire eaters ateş yiyicilerin gösterisi
Slumber party pijama partisi
Strawberry çilek
Subject konu
Sugar şeker
Surprise party sürpriz parti
Sweet dishes tatlı yemekler
The white nights festival beyaz geceler festivali
Theme tema
Throw a party parti düzenlemek
Time zaman
Tin of bir kutu
Tomato domates
Toyshop oyuncak dükkanı
Traditional dishes geleneksel yemekler
Trainers spor ayakkabısı
Unique tek
Upper class society üst sınıf toplumu
Valuable değerli
Villager köylü
Watermelon karpuz
Weather condition hava durumu
Wedding anniversary evlilik yıldönümü
World theatre day dünya tiyatro günü
Yearly yıllık
Created by: fatih_toy
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards