Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

9 UNIT 8

ENGLISH BEE

QuestionAnswer
A must olmazsa olmazı
Accident kaza
Account hesap
Acne sivilce
Adventure macera
Allergic alerjik
Almost hemen hemen
Ankle ayak bileği
Annoying sinir bozucu
Appearance dış görünüş
Apron önlük
ATM bankamatik
Automated teller machine otomatik para çekme makinesi
Average ortalama
Backpack sırt çantası
Bandage bandaj
Basic ana/temel
Be patient sabretmek
Belonging eşya
Better safe than sorry üzülmektense tedbirli olmak iyidir
Bike safety bisiklet güvenliği
Blanket battaniye
Brainstorm beyin fırtınası yapmak
Breathing nefes almak
Car accident araba kazası
Catch on fire tutuşmak
Cautious tedbirli
Chemical kimyasal
Chicken soup tavuk çorbası
Chopping doğrama
Cold pack buz kesesi
Come up close yakına gelmek
Complain şikayet etmek
Confidence güven
Consult danışmak
Content içerik
Cook's cap aşçı şapkası
Correct doğru
Counsellor danışman
Cut kesmek
Cut finger parmağını kesmek
Daughter kız evlat
Deal with ile ilgilenmek
Death ölüm
Definitely kesinlikle
Dental braces diş teli
Dental problems diş problemleri
Deposit koymak(para)
Dermatologist cilt doktoru
Destroy yok etmek
Display gösterme
Don't worry endişelenme
Drop and roll yere yat ve yuvarlan
Drug store eczane
Dry out kurumak
During a fire yangın süresince
Earthquake awareness deprem farkındalılığı
Elastic bandage elastiki sargı bezi
Electrical items elektrikli aletler
Elevator asansör
Emergency acil durum
Emergency situation acil durum
Emergency treatment acil tedavi
Engage kalkışmak
Entertaining eğlenceli
Escape kaçmak
Escape route kaçış rotası
Especially özellikle
Everyone herkes
Excellent mükemmel
Exit gate çıkış kapısı
Experience deneyim
Expert uzman
Expiration date son kullanma tarihi
Extremely son derece
Face to face yüz yüze
Feel down üzgün hissetmek
Feel under the weather kendini hasta hissetmek
Finally en sonunda
Finger parmak
Fire yangın
Fire busters club yangın söndürme kulübü
Fire department itfaiye
Fire drill yangın tatbikatı
Fire extinguisher yangın tüpü
Fire prevention yangın önleme
Fire safety yangın güvenliği
First aid club ilk yardım kulübü
First aid kit ilkyardım çantası
Firstly ilk önce
Fitness club zayıflama kulübü
Fizzy drink gazlı içecek
Floor zemin
For ages yıllardan beri
Forest fire orman yangını
Freak ucube
Fried food kızartma
Gauze roll and pad gazlı bez ve ped
Gel jel
Get back into shape formuna kavuşmak
Goggles koruyucu gözlük
Gum sakız/diş eti
Handle üstesinden gelmek
Handy el altında
Hang up telefonu kapatmak
Have a backache sırt ağrısı
Have a cold soğuk almak
Have a cough öksürüğü olmak
Have a fever ateşi olmak
Have a headache başı ağrımak
Have a high temperature ateşi olmak
Have a nosebleed burnu kanamak
Have a rash on my hand elinde kızarıklık olması
Have a sore throat boğazı ağrımak
Have a stomachache midesi ağrımak
Heal iyleştirmek
Health sağlık
Health column sağlık makalesi
Health problems sağlık sorunları
Helmet kask
Help is on the way yardım yolda
Herbal tea bitki çayı
Hiking boots yürüyüş botu
Ice-skating buz pateni
In case of fire yangın durumunda
Ice pack buz torbası
Identity card kimlik kartı
Immediately acilen
Independent bağımsız
Injury yara
Install kurmak
Itchy kaşınan
Jewellery ziynet eşyası
Junk food abur cubur
Keep away uzak tutmak
Keep in mind unutmamak
Keep it out uzak tutmak
Keep up with -i takip etmek
Keypad küçük klavye
Killing öldürme
Knowledge bilgi
Lab coat laboratuvar önlüğü
Leaflet broşür
Lean yaslanmak
Leave ayrılmak
Lend ödünç vermek
Lifesaver can kurtaran
Liquid sıvı
Low düşük
Male erkek
Manage yönetmek
Medicine ilaç
Member üye
Memorise ezberlemek
Minor cut küçük kesik
Mirror ayna
Missing eksik
No way out çıkış/kaçış yok
Nobody hiç kimse
Nothing hiç bir şey
Nutritionist diyetisyen
Onion soğan
Overcome üstesinden gelmek
Overweight kilolu
Paramedics sağlık görevliler
Peer akran
Pillow yastık
Plaster yara bandı
Pool havuz
Pre-made önceden hazırlanmış
Prescription reçete
Press bastırmak
Put a plaster on it yarabandı ile kaplamak
Put around etrafını sarmak
Put it out söndürmek
Quite often çoğu zaman
React fast hızlı hareket etmek
Reason neden
Receipt fiş vermek
Reduce azaltmak
Regret pişman olmak
Regularly düzenli aralıklarla
Remain olduğu gibi kalmak
Replace yenisiyle değiştirmek
Responsible sorumlu
Robbery soygun
Room temperature oda sıcaklığı
Rough play sert oyun
Safe güvende
Safety pin çengelli iğne
Save kurtarmak
Scissor makas
Screen ekran
Script senaryo
Seatbelt emniyet kemeri
Self esteem özsaygı
Sensitive hassas
Sharp keskin
Shin pad dizlik
Skin cilt
Smoke detector yangın dedektörü
Sneezing aksırma
Sprain my ankle ayağını burkmak
Spread yayılmak
Stairway merdiven
Stand for temsil etmek
State bildirmek
Stay low eğilmek
Stay on the line hatta kalmak
Stay up late geç saatlere kadar uyanık kalmak
Steam buhar
Stick yapıştırmak
Suffer acı çekmek
Swim cap bone
Swimming club yüzme kulübü
Switch off kapatmak
Take it easy sakin ol
Take seriously ciddiye almak
Teenage genç
Temporary geçici
Terrible berbat
The flu grip
Thermometer termometre
Think twice etraflıca düşün
Tip ipucu
To gather toplanmak
Treatment tedavi
Triangular bandage üçgen sargı
Try denemek
Tweezers cımbız
Twice a day günde iki kere
Uncomfortable rahatsız
Unhealthy sağlıksız
Unplug fişini çekmek
Vital hayati
Wash face yüz yıkamak
Wealth varlık
Withdraw money para çekmek
Within easy reach kolayda
Workplace iş yeri
Wrist bilek
Youth gençlik
Created by: fatih_toy
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards