Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

9 UNIT 6

ENGLISH BEE

QuestionAnswer
Add eklemek
Airport havaalanı
Aisle seat koridora bakan koltuk
All Greek to me anladıysam arap olayım
Ancient eski
Architecture mimarlık
Arrive varmak
Australia Avustralya
Bad luck uğursuzluk
Baggage bagaj
Bean fasülye
Beef sığır eti
Birthplace doğum yeri
Bite ısırmak
Black bean börülce
Blowing out üfleme
Board binmek
Boarding gate biniş kapısı
Boarding pass yolcu biniş kartı/bileti
Boat tour tekne turu
Boutique butik
Bowl kase
Business class birinci sınıf
Busy meşgul
Butter tereyağı
By the way bu arada
Candy şeker
Capital başkent
Celebrate kutlamak
Cheap ucuz
Check-in desk havaalanında bilet ve bagaj kontrolünün yapıldığı yer
Chopstick yemek çubuğu
Coin madeni para
Colourful renkli
Come together bir araya gelmek
Competition yarışma
Crowded kalabalık
Cruise gemiyle gezmek
Culture kültür
Curry köri
Customer müşteri
Delicious lezzetli
Depart kalkmak
Departure gate çıkış kapısı
Dessert tatlı
Destination gideceği yer
Dumpling meyveli börek
East doğu
Eating habit yemek alışkanlığı
Economy class ekonomi sınıfı
Exciting heyecanlı
Exit çıkış
Express ifade etmek
Fairy peri
Fasten bağlamak
Fish head balık kafası
Flight uçuş
Flour un
Fork çatal
Fresh taze
Fried tomatoes domates kızartması
Fries patates kızartması
Fruit juice meyve suyu
Fry kızartmak
Garlic sarımsak
Gate giriş kapısı
Gold coin altın para
Good wish iyi dilek
Greasy yağlı
Green tea yeşil çay
Haggis sakatat yahnisi
Ham but
Healthy sağlıklı
Important places önemli yerler
Impressed etkilenmiş
Include içermek
Increase artırmak
India hindistan
International uluslararası
Join birleştirmek
Juicy cıvık ,sulu
Lasagna lazanya
Leather deri
Lentil mercimek
Lifetime ömür
Lobby lobi
Location yer,konum
Long life uzun ömürlü
Luck şans
Luggage bagaj
Lunch öğle yemeği
Meat dish et yemeği
Memory hatıra,anı
Mixture karışım
Monastery manastır
Mushroom mantar
Noise gürültü
Noodle erişte,şehriye
North kuzey
Oat yulaf
Official document resmi evrak
One way trip tek yönlü seyahat
Ordering sipariş
Passenger yolcu
Passport pasaport
Pay the bill fatura ödemek
Pinata kukla oyuncak
Pork domuz eti
Protect korumak
Quiet sessiz
Reception desk resepsiyon
Red pepper kırmızıbiber
Relaxing dinlendirici
Rice pilav
Round trip gidiş-dönüş
Sailing denizyolculuğu
Salty tuzlu
Sausage sosis
Scotland İskoçya
Sea food deniz ürünleri
Seat belt kemer
Seat number koltuk numarası
Security güvenlik
Sheep organs koyunun organları
Sheep's stomach koyun midesi
Skin ten,cilt
Slice dilim
Slurp höpürdetmek
Snack atıştırmalık,ara öğün
Sour ekşi
Sour sauce ekşi krema sosu
South America güney Amerika
South-east güneydoğu
Soy sauce soya sosu
Spice baharat
Spicy baharatlı
Spill saçmak
Spoon kaşık
Sprinkle serpmek
Square meydan
Squash meyve suyu
Steak biftek
Stick sopa
Stressful stresli
Suitcase bavul
Sushi suşi
Sweet tatlı
Teenager genç
Tourist attraction turizm merkezi
Tradition gelenek
Traditional geleneksel
Traveller yolcu
Tropical fruit tropikal meyve
Understanding anlayış,kavrayış
Unforgettable unutulmayan
Vegetable sebze
Waiter garson
Waitress bayan garson
Walk away alıp başını gitmek
Warm ılık
Wealth varlık
Weather hava
Wet ıslatmak
White bread beyaz ekmek
Window seat cam kenarı
Wish dilemek
With bells on hevesle
Worth değer
Created by: fatih_toy
Popular English Vocabulary sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards