Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

9 UNIT 5

ENGLISH BEE

QuestionAnswer
Inspirational ilham verici
Teenager ergen
Personality kişilik
Spiky sert
Power güç
Plump tombul
Inspire ilham vermek
Dark skin koyu ten
Handsome yakışıklı
Straight hair düz saç
Possible mümkün
Dyed hair boyalı saç
The crème de la crème kaymak tabaka
Medium build orta yapılı
Description açıklama
Pretty şirin
Slim ince
Bald kel
Shoulder-length omuz hizasında
Moustache bıyık
Wavy dalgalı
Glasses gözlük
Blonde sarışın
General appearance genel görünüm
Attractive çekici
Middle-aged orta yaşlı
Height boy
Well-built yapılı
Build vücut yapısı
Curly kıvırcık
Other features diğer özellikler
Fair sarışın
Deskmate sıra arkadaşı
Beard sakal
Good-looking iyi görünümlü
Glad memnun
Pleased memnun
Displeased memnuniyetsiz
Talented yetenekli
Medal madalya
Skillful becerikli
unskilled beceriksiz
Elegant şık
Trendy moda
Old fashioned eski moda
Ugly çirkin
Fashionable modaya uygun
Tie back one's hair saçlarını toplamak
Tying bağlamak
Loose hair saçlarını açmak
All skin and bone çöp gibi (zayıf)
extremely son derece
Fat şişman
Thin zayıf
Celebrity ünlü kişi
Hold tutmak
Clap alkışlamak
Stand ayakta durmak
Smile gülümsemek
Branch dal
Tweet tweet atmak
Event olay
Cool havalı
Challenge meydan okumak
Shot fotoğraf
Check kontrol etmek
Join katılmak
Text message metin iletisi
Musically müziksel olarak
Stay in touch with iletişimde kalmak
Latest en son
Stay up-to-date güncel kalmak
Fill up doldurmak
Spare time boş zaman
Search araştırmak
Share opinion görüş paylaşmak
Information bilgi
Contact irtibat kurmak
Totally tamamen
Account hesap
Legend efsane
Admire hayran olmak
Ability yetenek
Inability yeteneksizlik
Respect saygı
Dislike hoşlanmamak
Awesome harika
Guy adam
Alive canlı
Dream hayal kurmak
Face to face yüz yüze
On the stage sahnede
Breathe nefes almak
Heal iyileştirmek
Feel awful kötü hissetmek
Move duygulandırmak
Nervous gergin
Touch dokunmak
Go one's way kendi yoluna gitmek
All walks of life her kesimden
Proud of gurur duymak
Brave cesur
Smart akıllı
Strong kuvvetli
Glitz pırıltı
Glamour cazibe
Charity hayırseverlik
Worldwide dünya çapında
Author yazar
Novel roman
Fantastic şahane
Put on weight kilo almak
Lose weight zayıflamak
Get into girmek
Passion hırs
Appreciate değerlendirmek
Optimist iyimser
Pessimist kötümser
Snowing kar yağışı
Realistic gerçekçi
Tissue kağıt peçete
Shy utangaç
Rude kaba
Generous cömert
Polite kibar
Imaginative hayalperest
Reliable güvenilir
Boring sıkıcı
Lazy tembel
Ridiculous gülünç
Sincere samimi
Stingy cimri
Stubborn inatçı
Outgoing dışa dönük
Modest alçak gönüllü
Patient sabırlı
Easy-going uysal
Jealous kıskanç
Helpful yardımsever
Bold koyu renk yazılmış
Down-to-earth gerçekçi
Envious kıskanç
Stubborn inatçı
Insensible hissiz
Impractical elverişsiz
Willing gönüllü
Charity bağış
Donate bağışlamak
Take off çıkarmak
Reward ödül
Sort of çeşit
Inspiring ilham veren
Skirt etek
Coat mont
Boots çizme
Shirt gömlek
Dress elbise
Sandals sandalet
Suit takım elbise
Tie kravat
High-heeled shoes yüksek topuklu ayakkabılar
Socks çorap
Belt kemer
Gloves eldivenler
Hair-band lastik toka
Slippers terlik
Shorts şort
Cap kep
Blouse bluz
Sneakers spor ayakkabısı
Scarf atkı
Earmuffs kulak koruyucuları
Clutch el çantası
Flip flops parmak arası terlik
Necklace kolye
Bracelet bilezik
Jeans kot
T-shirt tişört
Footwear ayak giyecekleri
General clothes genel giyecekler
Accessories aksesuar
Wedding ceremony nikah töreni
Graduation party mezuniyet partisi
Basketball player basketbol oyuncusu
scientist bilim insanı
Author yazar
Actress aktris
Musician müzisyen
Sitar hint çalgısı
Leading öncülük eden
Simple sade
Keep up with takip etmek
Appearance dış görünüş
Free time activity boş zaman aktiviteleri
Brightest en parlak
Grammy award Grammy ödülü
Come away with someone biriyle seyahat etmek
Attract cezbetmek
Beauty güzellik
Natural doğal
Makeup makyaj yapmak
Elegant şık
Casual günlük(giysi)
Modest alçak gönüllü
Lead öncülük yapmak
Glamorous çekici
Supporter destekçi
Stand up to karşı koymak
Peace and justice barış ve adalet
Touring gezi
Created by: fatih_toy
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards