Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

7 ÖZEL UNIT 9

English Bee

QuestionAnswer
Advice Öneri / öneride bulunmak
Affect Etkilemek
Air Hava
Air pollution Hava kirliliği
Alternative Alternatif
Balance Denge
Become aware of Farkında olmak
Become extinct Nesli tükenmek
Body temperature Vücut sıcaklığı
Bring Getirmek
Brochure Broşür
Burn Yakmak
Campaign Kampanya
Car exhaust Araba egzozu
Car use Araba kullanımı
Carefully Dikkatlice
Cause Sebep olmak
Change Değişim / değiştirmek
Chew gum Sakız çiğnemek
Choose Seçmek
Climate İklim
Climate change İklim değişikliği
Coal Kömür
Colour Renk / renklendirmek
Coloured paper Renkli kağıt
Crayon Boya kalemi
Conversation Görüşme / diyalog
Compare Kıyaslamak
Countryside Kırsal kesim
Chimney Baca
Cover Örtmek
Cut Kesmek
Cut a tree Ağaç kesmek
Dangerous Tehlikeli
Death Ölüm
Deep Derin
Deforestation Ormanların yok edilmesi
Destroy forests Ormanlara zarar vermek
Destruction Tahribat
Dig a hole Çukur kazmak
Discuss Tartışmak
Disposable Tek kullanımlık
Draw Çizmek
Eco-friendly Çevre dostu
Effect Etki
Efficient Etkili
Electricity Elektrik
Emit Emmek
Endangered animal Nesli tükenmekte olan hayvan
Energy consumption Enerji tüketimi
Environment Çevre
Environmental problem Çevre problemi
Environmental project Çevre projesi
Factory Fabrika
Fossil fuel Fosil yakıt
Give harm Zarar vermek
Glass Cam
Global warming Küresel ısınma
Greenhouse effect Sera gazı etkisi
Greenhouse gases Sera gazları
Greenpeace kurulduğu 1971 yılından bu yana çevre katliamlarına karşı mücadele veren çevreci kuruluş / yeşil barış
Handicapped parking space Engelli park alanı
Harmful Zararlı
Heat Isıtmak
Heating system Isıtma sistemi
Hole Çukur / delik
Human İnsan
Human health İnsan sağlığı
Human life İnsan hayatı
Human's role İnsan rolü
Hunting Avlanma
If necessary Gerekirse
In danger Tehlikede
Increase Artmak
Industry Endüstri
Inform Bilgilendirmek
International Uluslararası
Jealous Kıskanç
Join Katılmak
Junk food Abur cubur
Kill Öldürmek
Main problem Temel problem
Me too Bende
Melt Erimek
Mistake Hata
Natural gas Doğal gaz
Nature Doğa
Newspaper Gazete
Obligation Zorunluluk
Ocean Okyanus
Oil drilling Petrol sondajı
Organisation Organizasyon
Organise Organize etmek
Otherwise Aksi takdirde
Oxygen Oksijen
Ozone layer Ozon tabakası
Ozone layer depletion Ozon tabakasının delinmesi
Paper Kağıt
Parcel / package Koli
Pass the exam Sınavı geçmek
Place Yer / yerleştirmek
Planet Gezegen
Plant a tree Ağaç dikmek
Plastic Plastik
Poison Zehirlemek / sehir
Polar bear Kutup ayısı
Polar ice cap Kutuplardaki buzullar
Pollute Kirletmek
Pollution Kirlilik
Prepare Hazırlamak
Presentation Sunum
Prevent Engellemek
Previous discussion Önceki tartışma
Problem Problem / sorun
Process Süreç / aşama
Produce Üretmek
Product Ürün
Protect Korumak
Public transportation Toplu taşıma
Put on weight Kilo almak
Radio programme Radyo programı
Ray Işın
Recycle Geri dönüştürmek
Recycling bin Geri dönüşüm kutusu
Reduce Azaltmak
Renew Yenilemek
Renewable energy Yenilenebilir enerji
Responsible Sorumlu
Result Sonuç
Reusable bag Yeniden kullanılabilir çanta
Reuse Yeniden kullanmak
Rise Yükselmek
Rock Kaya / taş
Save Korumak
Sea level Deniz seviyesi
Search for information Bilgi aramak
Serious Ciddi
Serious Ciddi
Seriously Ciddi bir şekilde
Shovel Kürek
Slogan Slogan
Smoke Duman
Smoking Sigara içme
Soil Toprak
Solar energy Güneş enerjisi
Solution Çözüm
Sore throat Boğaz ağrısı
Step Adım
Stick Yapıştırmak
Stop Durdurmak
Suggest Önermek
Suitable place Uygun yer
Support Desteklemek
Surface Yüzey
Symbol Sembol
Take action Harekete geçmek
Temperature Sıcaklık
The Arctic Kuzey kutup bölgesi
Threat Tehdit
Threaten Tehdit etmek
Toxic gases Zehirli gazlar
Toxin Toksin / zehir
Turn off Kapatmak
Use Kullanmak
Warm Isıtmak
Waste İsraf etmek / atık
Waste energy Enerji israfı etmek
Water Sulamak / su
Water pollution Su kirliliği
Weak Güçsüz / zayıf
Wear a uniform Üniforma giymek
Weather condition Hava durumu
Wildlife Vahşi yaşam
Wind energy Rüzgar enerjisi
Winner Kazanan
Worldwide Dünya çapında
Created by: fatih_toy
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards