Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

7 ÖZEL UNIT 8

ENGLISH BEE

TermDefinition
Actor Erkek oyuncu
Amusement park Lunapark / eğlence parkı
Around the corner Köşe başında
Art gallery Sanat galerisi
Artist Bayan oyuncu
At the end Sonunda
Attend Katılmak
Backstage Kulis / perde arkası
Bakery Fırın
Be careful Dikkat et
Be quiet Sessiz ol
Birthday Doğum günü
Bookstore Kitabevi
Boots Çizme / bot
Bread Ekmek
Breakfast Kahvaltı
Bridge Köprü
Building Bina
Burglary Hırsızlık
Busy Meşgul / yoğun
Butcher Kasap
Buy Satın almak
Celebrity Ünlü
Charity event Hayır etkinliği
Chat Sohbet etmek
Chemist's Eczane
Cinema Sinema
City center Şehir merkezi
City hall Belediye binası
Close Yakın
Coffee shop Kahve dükkanı
Company Şirket
Correct Doğru / düzeltmek
Crowded Kalabalık
Daddy Baba
Department store Büyük mağaza
Destroy Zarar vermek
Do shopping Alışveriş yapmak
Doctor Doktor
Documentary Belgesel
Draw a map Harita çizmek
Dress Elbise / kıyafet
Drink coffee Kahve içmek
Early Erken
Enormous stage Kocaman sahne
Excited Heyecanlı
Exhibition Sergi
Explanation Açıklama
Fancy party Maskeli balo
Feel alive Canlı / zinde hissetmek
Fire Yangın / ateş
Fire station İtfaiye
Free time Boş zaman
Game store Oyun mağazası
Get dressed Giyinmek
Get in Binmek
Gift shop Hediyelik eşya dükkanı
Give information Bilgi vermek
Go outside Dışarı çıkmak
Governorship Valilik
Grocery Market
Have fun Eğlenmek
Historical Tarihi
History Tairh
Hospital Hastane
Hungry
Imagine Hayal etmek
Inform Bilgi vermek
Jogging Tempolu koşu
Kind Tür
Leave Ayrılmak
Local food Yerel yiyecek
Lunch Öğle yemeği
Magazine Dergi
Made of - den yapılmış
Make new friends Yeni arkadaşlar edinmek
Map Harita
Mark İşaretlemek
Match Eşleştirmek
Me too Bende
Medicine İlaç / tıp
Member Üye
Microphone Mikrofon
Modern lobby Modern kulis
Movie theatre Sinema
Muffin Kek / çörek
Mummy Mumya
Municipal office Belediye dairesi
Music store Müzik mağazası
Musician Müzisyen
Need İhtiyacı olmak / ihtiyaç
Neighbour Komşu
New address Yeni adres
New clothes Yeni elbiseler
Original location Gerçek konum
Pain killer Ağrı kesici
Place Yer / yerleştirmek
Play computer games Bilgisayar oyunları oynamak
Playwright Oyun yazarı
Poet Şair
Police station Karakol
Police officer Polis memuru
Post office Postane
Present Hediye
Public building Kamu binası
Puzzle Bulmaca
Real Gerçek
Reason Sebep
Rebuilt Yeniden inşa edilmiş
Reconstruction Yeniden inşa etme
Report İhbar etmek
Roller coaster Hız treni
Seat Koltuk
Spotlight Sahne ışığı
Shopping mall Alışveriş merkezi
Spend time Vakit harcamak
Sports magazine Spor dergisi
Terrible Berbat
Theatre Tiyatro
Tired Yorgun
Tiring Yorucu
Title Başlık
Tourist information office Turist danışma bürosu
Town Şehir
Watch / see a film Film izlemek
Wax Balmumu
Weather Hava
Wildlife Vahşi yaşam
Created by: fatih_toy