Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

8 MEB UNIT 10

QuestionAnswer
natural forces doğal afetler, doğal güçler
volcano yanardağ
earthquake deprem
tornado hortum
landslide heyelan, toprak kayması
drought kuraklık
hurricane kasırga
tsunami tsunami, deniz depremi dalgası
prediction tahmin
disaster afet, felaket
i think bence
erosion erozyon
because çünkü
destroy yok etmek
forest orman
so many pekçok
plant bitki, dikmek
extinct nesli tükenmek
future gelecek
global warming küresel ısınma
reason sebep
result sonuç
effect etki
stop durdurmak, bırakmak
heat up ısınmak, ısıtmak
planet gezegen
fast hızlı, hızlıca
cause sebep olmak, sebep
such as gibi, örneğin
melt erimek, eritmek
glacier buzul
rise yükselmek
sea level deniz seviyesi
level seviye
decrease azalmak, azaltmak
rainforests yağmur ormanları
extinction nesil tükenmesi
clear net, açık
human insan
release salmak, serbest bırakmak
heat-trapping gases ısı tutucu gazlar
as a result of this bunun sonucunda
earth dünya
climate iklim
change değişmek, değiştirmek
mean anlamına gelmek, demek istemek
extreme aşırı
weather condition hava durumu
intense yoğun
storm fırtına
more daha çok
rain yağmur
drier daha kuru
living canlı
suffer -dan çekmek, acı çekmek
adapt uyum sağlamak
cool down soğumak, serinlemek
same aynı
water shortage su kıtlığı
shortage kıtlık
waste israf etmek, boşa harcamak
should meli, malı (tavsiye)
must meli,malı (zorunluluk)
source kaynak
serious ciddi
so bu yüzden, böylece, öyleyse, öyle, çok
educate eğitmek
use kullanmak
less daha az
enough yeterli
a lot of çok
listen dinlemek
news haber
great büyük, harika
nearly neredeyse
disappear yok olmak, gözden kaybolmak
enormous muazzam, devasa, kocaman
destruction yıkım, tahribat
area alan
moreover üstelik, bundan başka
also ayrıca
provide sağlamak
for için
life hayat
without olmadan
photosynthesis fotosentez
end son
cope with başa çıkmak
take precaution önlem almak
precaution önlem
individually bireysel olarak
significant kayda değer, önemli
as a whole topluca, tamamen
world dünya
shoulder responsibility elini taşın altına koymak, sorumluluk yüklenmek
responsibility sorumluluk
save korumak, kurtarmak, tasarruf etmek, biriktirmek
important önemli
topic konu
avalanche çığ
flood sel
breaking news son dakika haberi
destructive yıkıcı, tahrip edici
heavily rain şiddetli yağmur, bardaktan boşanırcasına yağmur
look for aramak
boy erkek çocuk
injured yaralı
survivor hayatta kalan
bored sıkılmış
frightened korkmuş
worker işçi
municipality belediye
effort çaba
rescue efforts kurtarma çalışmaları
deforestation orman tahribatı
speed hız
produce üretmek
pollute kirletmek
increase artmak, artırmak
run out bitirmek, tüketmek, bitmek
become olmak
greater daha büyük
amount miktar
value değer
etc. vb.
or ya da, yoksa
something birşey
happen olmak, meydana gelmek
damage zarar vermek, zarar, hasar
badly kötü bir şekilde
create oluşturmak
add eklemek, katmak
dirty kirli
harmful zararlı
substance madde
land kara, arazi, toprak, inmek (uçak), karaya çıkmak
supply tedarik, malzeme, stok, erzak, tedarik etmek, sağlamak
nature doğa
use up tüketmek
resource kaynak
irresponsibly sorumsuzca
cut down kesmek
tree ağaç
environment çevre
lung akciğer
rate oran
higher daha yüksek
temperature sıcaklık
a little biraz
whole tüm, bütün
recyclable geri dönüştürülebilir
product ürün
otherwise yoksa, aksi takdirde
die out yok olmak
eco friendly çevre dostu
how often ne sıklıkta
recycle geri dönüştürmek
trash çöp
switch off the lights ışıkları kapatmak
light ışık
leave ayrılmak, bırakmak
rechargeable battery şarj edilebilir pil
battery pil
bottled şişelenmiş
energy saving light lamps enerji tasarruf eden lambalar
lamp lamba
turn of kapatmak
while -ken
brush teeth dişleri fırçalamak
renewable energy yenilenebilir enerji
both sides of a sheet of paper kağıtın her iki tarafı
side taraf, yan
both her ikisi de
paper bag kese kağıdı, kağıt çanta
well done aferin
true doğru, gerçek
pay more attention daha çok dikkat etmek
attention dikkat
be careful dikkatli olmak
careful dikkatli
mostly çoğunlukla
protect korumak
rubbish çöp
powerful güçlü, kuvvetli
approach yaklaşmak
coast sahil
manmade suni, insan yapımı
threaten tehdit etmek
wave dalga
hit vurmak
village köy
erupt patlamak, püskürmek (volkan)
at any time her an
scientist bilim insanı
warn uyarmak
widespread geniş çapta
main ana, temel
misused hatalı kullanılmış
agricultural tarımsal
factor faktör, etmen
get narrow daralmak
narrow dar
balance denge
get worse kötüleşmek, daha da kötüye gitmek
local time yerel saat
huge dev, çok büyük
magnitude büyüklük
reach ulaşmak, uzanmak
northeast kuzeydoğu
unfortunately malesef
thousands of people binlerce insan
lose kaybetmek
country ülke
think düşünmek
prepare hazırlamak
emergency kit acil durum araç-gereçleri
i mean demek istiyorum ki, demek istediğim
idea fikir
parent anne baba, ebeveyn
reduce azaltmak
throw atmak, fırlatmak
most of -nın çoğu
opinion fikir
in my opinion bana göre, benim fikrime göre
next bir sonraki, gelecek
generation nesil
room oda
before önce
late geç
worst en kötü
past geçen, geçmiş
explain açıklamak
new yeni
study çalışma
according to -e göre
witness şahit olmak
begin başlamak
affect etkilemek
many birçok
including dahil omak üzere
underline altını çizmek
difference fark
between arasında
against -e karşı
motto slogan, özlü söz
data veri, bilgi
include içermek
decrease azaltmak, azaltmak
extinct nesli tükenmiş
traeatment tedavi, davranış
Created by: fatih_toy
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards