Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

8 MEB UNIT 9

QuestionAnswer
science fen, bilim
field alan, bölüm
well known ünlü
electrical engineering elektrik mühendisliği
mechanical engineering makine mühendisliği
medicine tıp, ilaç
invent icat etmek
discover keşfetmek, bulmak
rabies vaccine kuduz aşısı
vaccine aşı
laws of gravity yer çekimi kanunu
smallpox vaccination çiçek aşısı
catgut kedi bağırsağından yapılmış ameliyat ipliği
invention icat
scientific achievement bilimsel başarı
achievement başarı
change değiştirmek, değişmek
world dünya
most en çok
i think bence
compass pusula
printing press matbaa
steam engine buhar makinesi, lokomotif
tyre tekerlek
explore keşfetmek
land kara ,arazi
new yeni
moreover üstelik, bundan başka
navigation navigasyon, yön bulma
scientist bilim insanı
born doğmak
renowned ünlü
biochemist biyokimyager
academician akademisyen, üniversite öğretim görevlisi
research araştırma
biologist biyolog, biyoloji bilgini
cancer kanser
too de, da
specialty uzmanlık
repair onarım, onarmak, tamir etmek
checkpoint kontrol noktası
circadian günlük, yirmi dört saatlik
selected seçilmiş, seçilen
national center science education ulusal fen eğitimi merkezi
center merkez
education eğitim
thanks to sayesinde
get almak
nobel prize nobel ödülü
prize ödül
chemistry kimya
co-founder kurucu ortak
founder kurucu
foundation kurum
promote tanıtımını yapmak, terfi etmek
culture kültür
support desteklemek
united states amerika birleşik devletleri
physics engineer fizik mühendisi
engineer mühendis
engineering mühendislik
junior fellow genç akademi üyeliği
wearable heart chip giyilebilir kalp çipi
heart kalp
battery free pilsiz
work çalışmak
also ayrıca
succeed başarmak
develop geliştirmek
skin cancer cilt kanseri
device cihaz, alet
diagnose teşhis etmek
take part yer almak, katılmak
forbes iş dünyası ve finans ile ilgili konuları içeren aylık amerikan dergisi
global media company küresel yayın organı şirketi
company şirket
below altında
now şimdi, şu anda
conduct yürütmek, yapmak
institution of technology teknoloji enstitüsü
aim amaç, hedef
common feature ortak özellik
feature özellik
prepare hazırlamak
nowadays bugünlerde
currently şu anda, bugünlerde
in these days bugünlerde
experiment deney
lab labaratuvar
really gerçekten
pay attention dikkat etmek, ilgilenmek
attention dikkat
safety güvenlik
because çünkü
explode patlamak
test tubes deney tüpleri
may -ebilmek
past geçen, geçmiş
century asır, yüzyıl
for example örneğin
water screw su vidası, burgu türbini
researcher araştırmacı
find bulmak
some birkaç, biraz
matter cisim, madde
solar gravity güneş çekim kuvveti
discovery keşif
discoverer kaşif
announce ilan etmek
species tür
plant bitki
daily life günlük hayat
smart phone akıllı telefon
inventor mucit
the most important en önemli
important önemli
show göstermek
life hayat
possible mümkün
another başka
planet gezegen
idea fikir
think düşünmek
history tarih
improve geliştirmek
transportation ulaşım, taşımacılık
so bu yüzden, böylece, öyleyse, öyle, çok
travel seyahat etmek
easily kolayca
mean anlamına gelmek, demek istemek
know bilmek
woman kadın
tell söylemek, anlatmak
such as gibi, örneğin
etc. vb.
all tüm, bütün, hepsi
male erkek
however ama
successful başarılı
some of them onlardan birkaçı, onlardan bazıları
dishwasher bulaşık makinesi
rich zengin
poor fakir
invite davet etmek
housemaid hizmetçi
continuously sürekli
wash the dishes bulaşıkları yıkamak
break kırmak
valuable değerli
porcelain porselen
therefore bu yüzden
get angry sinirlenmek
then ondan sonra, o zaman
decide karar vermek
machine makine
fast hızlı, hızlı bir şekilde
design tasarlamak
known bilinen, bilindik
famous ünlü
as olarak
war savaş
after sonra
search araştırmak
well equipped iyi donanımlı
named adlandırılan, isimli
award ödül
several birkaç
software yazılım
printer yazıcı
communication iletişim
easy kolay
user kullanıcı
physical disability fiziksel engellilik
choose seçmek
various çeşitli
convey iletmek, (bilgi) aktarmak, taşımak
thought düşünce
translate tercüme etmek, çevirmek
image görüntü, resim
written text yazılı metin
text metin
disability engellilik
probe cerrah mili
female kadın
receive almak
patient hasta
medical tıbbi
purpose amaç
tool araç
dissolve eritmek, dağıtmak
cataract katarakt, göz perdesi
quickly çabucak, hızlıca
slowly yavaşça
nearly neredeyse
painlessly ağrısız, acısız bir şekilde
internationally uluslararası açıdan
nationally ulusal çapta, ulusal olarak
cure tedavi etmek
disease hastalık
action hareket
space uzay
development gelişme
news haber
magazine dergi
documentary belgesel
disabled engelli
want istemek
come second ikinci olmak
competition yarışma
sight disabled görme engelli
insert eklemek, içine sokmak
walking stick baston
sound system ses sistemi
road side yol kenarı
wall duvar
building bina
walk yürümek
road yol
raise kaldırmak
hospital hastane
pharmacy eczane
government office devlet dairesi, hükümet konağı
make life easier hayatı kolaylaştırmak
live yaşamak
portable taşınabilir
wheel chair tekerlekli sandalye
paraplegic belden aşağısı felçli
move hareket etmek, taşınmak
mental capacity zihin gücü
headdress başlık, baş örtüsü
signal sinyal
certain belirli, bazı
neurone nöron, sinir hücresi
back geri
forth ileri
drive sürmek, hareket ettirmek
spend geçirmek, harcamak
without olmadan
future gelecek
hope umut
thousands of people binlerce insan
stick sopa
stable sabit
useful yararlı
swing sallamak, sallandırmak
sweet basil fesleğen
give off çıkarmak, bırakmak
special özel
smell koku
keep away uzak tutmak
mosquito sivrisinek
eco friendly çevre dostu
healthy sağlıklı
current şu anki
create oluşturmak
do experiment deney yapmak
observe gözlemlemek
model modelini yapmak, kalıbını çıkarmak
library kütüphane
information bilgi
follow takip etmek
discuss tartışmak
evaluate değerlendirmek
result sonuç
examine incelemek, muayene etmek
cell hücre
under altında
explain açıklamak
cause and effect relationship sebep sonuç ilişkisi
little çok az
interest ilgi
relationship ilişki
interested ilgi
great harika
real gerçek
worm kurt
according to -e göre
solar panel güneş paneli
impossible imkansız
get lost kaybolmak, kaybetmek
any more artık, daha fazla
safer daha güvenli
environment çevre
cheaper daha ucuz
resource kaynak
high tech ileri teknoloji
formulate formülleştirmek
ground breaking evrim yaratan
theory of relativity görelilik kuramı, izafiyet teorisi
found kurmak
company şirket
graduate mezun olmak
private high school özel lise
high school lise
first step ilk kadım
step adım
outdistance geride bırakmak
as a result of sonucunda
invitation davet
genius dahi
especially özellikle
teenager ergen, 13-19 yaş arasındaki genç
try çalışmak, denemek
chemist kimyager, eczacı
heat ısıtmak
smallest unit en küçük birim
living structure canlı yapı
unit birim
structure yapı
well known ünlü
take note not almak
operate işletmek, ameliyat etmek
view incelemek, manzara, görüş
soil toprak
sample örnek
put koymak
chemical substance kimyasal madde
substance madde
conduct an experiment deney yapmak
look for aramak
excavation area kazı alanı
area alan
look into incelemek
through aracılığıyla
belong to ait olmak
havan ball gun havan topu silahı
gun silah
consular official konsolosluk memuru
official memur
become olmak
youngest en genç
at the age of yaşında
molecule molekül
biochemist biyokimyager
study çalışma
language dil
scientist bilim insanı
molecular moleküler
biophysicist biyofizikçi
die ölmek
call adlandırmak
all around the world dünya çapında
cosmologist kozmolog, evren bilimci
theorist kuramcı
writer yazar
brilliant parlak, muhteşem, zeki
the most brilliant en parlak, en zeki
theoritical teorik, kuramsal
form biçim, şekil, çeşit
although rağmen
bound bağlı
dependent bağımlı
computerised bilgisayar donanımlı
voice ses
go on devam etmek
many birçok
honorary degree onursal derece, fahri doktorluk
nationality ulus, millet
profession meslek
give up bırakmak, vazgeçmek
Created by: fatih_toy
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards