Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

8 MEB UNIT 8

QuestionAnswer
chore ev işi, ayak işleri
clean up the house evi temizlemek
load the dishwasher bulaşık makinesini doldurmak
empty the dishwasher bulaşık makinesini boşaltmak
dishwasher bulaşık makinesi
make the bed yatağını düzenlemek, yatak yapmak
set the table masayı kurmak
take out the garbage çöpü dışarı atmak
garbage çöp
trash çöp
take out the trash çöpü dışarı atmak
do the chores ev işleri yapmak
wash the dishes bulaşıkları yıkamak
dry the dishes bulaşıkları kurulamak
cook the dinner akşam yemeğini pişirmek
responsible for sorumlu olmak
wife hanım eş
always daima
do the laundry çamaşır yıkamak
the weekends haftasonları
weekend haftasonu
iron the clothes çamaşırları ütülemek
husband koca, eş
vacuum the floor elektrikli süpürge ile yerleri süpürmek
obligation zorunluluk
room oda
diary günlük
sacrifice feast eve kurban bayramı arefesi
relative akraba
mop the floor yerleri paspaslamak
floor yer, zemin
look after little sister küçük kız kardeşe bakmak, ilgilenmek
seem gibi görünmek
hard zor, sıkı, sert
elder brother abi
water the plants bitkileri sulamak
necessary gerekli
tidy up room odayı toplamak
housework ev işi
respect someone's rights birisinin haklarına saygı duymak
right hak
tidy düzenli
neat tertipli, düzenli, temiz
raise hand el kaldırmak
arrive on time zamanında varmak, gelmek
return iade etmek, geri dönmek
keep quiet susmak, sessiz olmak
disturb rahatsız etmek
responsibility sorumluluk
duty görev, iş
in turn sırayla
pay the bills faturaları ödemek
bill fatura
fall düşmek
i hope umarım
keep promise sözünü tutmak
exactly tam olarak, tamamen
really gerçekten
i'm sure eminim
feel hissetmek
great harika
task görev, ödev
find bulmak
enjoyable eğlenceli
from now on şu andan itibaren
clean the windows camları silmek
once a week haftada bir
regularly düzenli olarak , sürekli
have fun eğlenmek
on time zamanında
cook meals yemekleri pişirmek
meal yemek
delicious lezzetli
generally genellikle
special interest özel ilgi
interest ilgi
plant bitki, dikmek
to do list yapılacaklar listesi
break promise sözünden dönmek
sweep the leaves in the garden bahçedeki yaprakları süpürmek
leaf yaprak
difficult zor
boring sıkıcı
hang out the clothes çamaşırları asmak
many birçok
only sadece
feed the cat kediyi beslemek
enjoy sevmek, hoşlanmak, eğlenmek, tadını çıkarmak
easier daha kolay
go shopping alışverişe gitmek
share paylaşmak
as olarak, gibi
tired yorgun
finish bitirmek
kitchen mutfak
meat et
dessert tatlı
too de, da
ready hazır
welcome karşılamak
guest misafir
doorbell kapı zili
ring çalmak (zil)
continue devam etmek
have to zorunda olmak
write yazmak
before önce
outdoor tasks dışarı işleri
prepare the dishes yemekleri hazırlamak
take care of bakmak, ilgilenmek
do the ironing ütü yapmak
in charge of sorumlu
too many çok fazla
ask question soru sormak
household chores ev işleri
rule kural
library kütüphane
work hard sıkı çalışmak
do the best elinden geleni yapmak
dust the furniture mobilyaların tozunu almak
also ayrıca
shelf raf
dust the shelves rafların tozunu almak
do the grocery shopping market alışverişini yapmak
however ama
furniture mobilya
worth eating yemeye değer
moreover üstelik, bundan başka
prepare shopping list alışveriş listesi hazırlamak
so bu yüzden, böylece, öyleyse, öyle, çok
peaceful huzurlu, barışçıl
flat aprtman dairesi, düz
instead of yerine
at the same time aynı zamanda
tradition gelenek
own kendi, sahip olmak
education news eğitim haberleri
themselves (onlar) kendileri, kendi kendilerine
janitor kapıcı, hademe
important önemli
moral responsibility ahlaki sorumluluk
take off (kıyafet) çıkarmak, (uçak) havalanmak
enter girmek
wear giymek
slippers terlik
periodically düzenli aralıklarla
dirty kirli
warn uyarmak
become olmak
habit alışkanlık
affect etkilemek
characteristic features karakteristik özellikler
feature özellik
get ready hazırlanmak
real world gerçek dünya
rubbish çöp
forever sonsuza dek
family aile
feel good iyi hissetmek
enough time yeterli zaman
busy meşgul
hang up the clothes çamaşırları asmak
decorate süslemek
clean the bathroom banyoyu temizlemek
grill a steak ızgarada biftek pişirmek
hang out the laundry çamaşır asmak
for example örneğin
Created by: fatih_toy