Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

8 MEB UNIT 8

QuestionAnswer
chore ev işi, ayak işleri
clean up the house evi temizlemek
load the dishwasher bulaşık makinesini doldurmak
empty the dishwasher bulaşık makinesini boşaltmak
dishwasher bulaşık makinesi
make the bed yatağını düzenlemek, yatak yapmak
set the table masayı kurmak
take out the garbage çöpü dışarı atmak
garbage çöp
trash çöp
take out the trash çöpü dışarı atmak
do the chores ev işleri yapmak
wash the dishes bulaşıkları yıkamak
dry the dishes bulaşıkları kurulamak
cook the dinner akşam yemeğini pişirmek
responsible for sorumlu olmak
wife hanım eş
always daima
do the laundry çamaşır yıkamak
the weekends haftasonları
weekend haftasonu
iron the clothes çamaşırları ütülemek
husband koca, eş
vacuum the floor elektrikli süpürge ile yerleri süpürmek
obligation zorunluluk
room oda
diary günlük
sacrifice feast eve kurban bayramı arefesi
relative akraba
mop the floor yerleri paspaslamak
floor yer, zemin
look after little sister küçük kız kardeşe bakmak, ilgilenmek
seem gibi görünmek
hard zor, sıkı, sert
elder brother abi
water the plants bitkileri sulamak
necessary gerekli
tidy up room odayı toplamak
housework ev işi
respect someone's rights birisinin haklarına saygı duymak
right hak
tidy düzenli
neat tertipli, düzenli, temiz
raise hand el kaldırmak
arrive on time zamanında varmak, gelmek
return iade etmek, geri dönmek
keep quiet susmak, sessiz olmak
disturb rahatsız etmek
responsibility sorumluluk
duty görev, iş
in turn sırayla
pay the bills faturaları ödemek
bill fatura
fall düşmek
i hope umarım
keep promise sözünü tutmak
exactly tam olarak, tamamen
really gerçekten
i'm sure eminim
feel hissetmek
great harika
task görev, ödev
find bulmak
enjoyable eğlenceli
from now on şu andan itibaren
clean the windows camları silmek
once a week haftada bir
regularly düzenli olarak , sürekli
have fun eğlenmek
on time zamanında
cook meals yemekleri pişirmek
meal yemek
delicious lezzetli
generally genellikle
special interest özel ilgi
interest ilgi
plant bitki, dikmek
to do list yapılacaklar listesi
break promise sözünden dönmek
sweep the leaves in the garden bahçedeki yaprakları süpürmek
leaf yaprak
difficult zor
boring sıkıcı
hang out the clothes çamaşırları asmak
many birçok
only sadece
feed the cat kediyi beslemek
enjoy sevmek, hoşlanmak, eğlenmek, tadını çıkarmak
easier daha kolay
go shopping alışverişe gitmek
share paylaşmak
as olarak, gibi
tired yorgun
finish bitirmek
kitchen mutfak
meat et
dessert tatlı
too de, da
ready hazır
welcome karşılamak
guest misafir
doorbell kapı zili
ring çalmak (zil)
continue devam etmek
have to zorunda olmak
write yazmak
before önce
outdoor tasks dışarı işleri
prepare the dishes yemekleri hazırlamak
take care of bakmak, ilgilenmek
do the ironing ütü yapmak
in charge of sorumlu
too many çok fazla
ask question soru sormak
household chores ev işleri
rule kural
library kütüphane
work hard sıkı çalışmak
do the best elinden geleni yapmak
dust the furniture mobilyaların tozunu almak
also ayrıca
shelf raf
dust the shelves rafların tozunu almak
do the grocery shopping market alışverişini yapmak
however ama
furniture mobilya
worth eating yemeye değer
moreover üstelik, bundan başka
prepare shopping list alışveriş listesi hazırlamak
so bu yüzden, böylece, öyleyse, öyle, çok
peaceful huzurlu, barışçıl
flat aprtman dairesi, düz
instead of yerine
at the same time aynı zamanda
tradition gelenek
own kendi, sahip olmak
education news eğitim haberleri
themselves (onlar) kendileri, kendi kendilerine
janitor kapıcı, hademe
important önemli
moral responsibility ahlaki sorumluluk
take off (kıyafet) çıkarmak, (uçak) havalanmak
enter girmek
wear giymek
slippers terlik
periodically düzenli aralıklarla
dirty kirli
warn uyarmak
become olmak
habit alışkanlık
affect etkilemek
characteristic features karakteristik özellikler
feature özellik
get ready hazırlanmak
real world gerçek dünya
rubbish çöp
forever sonsuza dek
family aile
feel good iyi hissetmek
enough time yeterli zaman
busy meşgul
hang up the clothes çamaşırları asmak
decorate süslemek
clean the bathroom banyoyu temizlemek
grill a steak ızgarada biftek pişirmek
hang out the laundry çamaşır asmak
for example örneğin
Created by: fatih_toy
Popular English Vocabulary sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards