Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

GRADE 8 MEB UNIT 7

ENGLISH BEE

QuestionAnswer
national flag ulusal bayrak
flag bayrak
square meydan
inscription yazıt, kitabe
monument anıt
date back -e dönemine dayanmak
countryside kırsal bölge
historic site tarihi yer
rural kırsal
urban şehirsel
architecture mimarlık, mimari
famous ünlü
ancient city antik şehir, tarihi şehir
fascinating büyüleyici
mosque cami
cave mağara
castle kale
authentic gerçek, aslına uygun, özgün, otantik
story hikaye
prophet peygamber
such as gibi, örneğin
shrine türbe, mabet, tapınak
worth seeing görmeye değer
try denemek, çalışmak
varieties of kebab kebab çeşitleri
experience tecrübe, deneyim, denemek, tecrübe etmek
mystic atmosphere gizemli atmosfer
inner journey içsel yolculuk
journey yolculuk
province il, vilayet
mausoleum anıt kabir
madrasa medrese
caravansary kervansaray
attend katılmak
feel hissetmek
prefer tercih etmek
visit ziyaret etmek
i think bence
guess tahmin etmek
believe inanmak
suppose zannetmek, sanmak
in my opinion bana göre, benim fikrime göre
think düşünmek
opinion fikir
to me bana göre
look görünmek
find bulmak
enjoy sevmek, hoşlanmak, keyif almak, eğlenmek
trip gezi, yolculuk
which one hangisi
seaside deniz kenarı
before önce, daha önce
never asla
such böyle, bunun gibi
splendid müthiş, muhteşem
place yer
see görmek
what type of ne tür
holiday tatil
vacation tatil
how long ne kadar süre, ne kadar uzunlukta
stay kalmak
weather hava
tourist attraction turist çeken yer
worldwide dünya çapında
ceremony tören
celebration kutlama
moreover üstelik, bundan başka
relax dinlenmek, rahatlamak
refresh ferahlamak, ferahlatmak, yenilemek
one of the best places en iyi yerlerden biri
taste tatmak
lake göl
exciting heyecan verici
all inclusive resort hotel herşey dahil otel
attractive çekici, cazibeli
bed and breakfast hotel yalnız yatak ve kahvaltı veren otel, pansiyon
incredible inanılmaz
truly tamamen, tam olarak
perfect kusursuz, mükemmel
just sadece
in fact aslında
usually genellikle
warm ılık
sunny güneşli
would rather tercih etmek
because çünkü
interesting ilginç
last summer geçen yaz
martyr's memorial şehit anıtı
trojan horse truva atı
clock tower saat kulesi
tower kule
memorial anıt
gallipoli gelibolu
peninsula yarımada
everybody herkes
definitely kesinlikle
there orada, oraya, orayı
accommodation konaklama, kalacak yer
transportation ulaşım
location konum
palace saray
south güney
east doğu
west batı
north kuzey
bus otobüs
plane uçak
train tren
ship gemi
car araba
bike bisiklet
boutique hotel butik otel, az sayıda odası olan otel
island ada
bridge köprü
heaven cennet
climate iklim
price fiyat
bungalow tek katlı kır evi
resort tatil yeri
five star hotel beş yıldızlı otel
discover keşfetmek
history tarih
airport havaalanı
mediterranean akdeniz
cultural holiday kültürel otel
cheaper daha ucuz
charming çekici, cazibeli
world heritage dünya mirası
heritage miras
mostly çoğunlukla
common yaygın, ortak
pansion pansiyon
town kasaba, ilçe
black sea region karadeniz bölgesi
region bölge
old eski, yaşlı
preserve korumak
building bina
many birçok
fountain çeşme
tomb mezar
turkish bath hamam
ottoman empire osmanlı imparatorluğu
also ayrıca
settlement yerleşim, yerleşim alanı
rock tomb kaya mezarı
historical tarihi
delicious lezzetli
traditional dishes geleneksel yemekler
turkish delight lokum
easy kolay
budget bütçe
touch dokunmak, temas
living history yaşayan tarih
need ihtiyacı olmak
look for aramak
other diğer, başka
cruise holiday gemi tatili, gemi gezisi
travel seyahat etmek, seyahat
souvenir hediyelik eşya
abroad yurt dışı
destination varış yeri
wealth varlık, zenginlik
so bu yüzden, böylece, öyleyse, öyle, çok
spend harcamak, geçirmek
natural beauties doğal güzellikler
beauty güzellik
prepare hazırlamak, hazırlanmak
direct route rotayı çevirmek
any hiç, herhangi
lastly son olarak
after that ondan sonra
migration göç
wildebeest afrika antilopu
join katılmak
national park milli park
firstly ilk olarak
tour guide tur rehberi
inform bilgilendirmek
about hakkında, yaklaşık
wild life vahşi yaşam
depart ayrılmak
unforgettable unutulmaz
memory hatıra, hafıza
at the end of the day günün sonunda
capital başkent
amazing inanılmaz, şaşırtıcı, harika
wonderful harika
scenery manzara
means araç, vasıta
landscape manzara
attract cezbetmek, çekmek
open area açık alan
area alan
few çok az (sayılabilenler)
generally genellikle
relaxation dinlenme
landmark kent simgesi
pleasure keyif, zevk, memnuniyet
old fashioned eski moda
freedom özgürlük
release serbest kalmak, serbest bırakmak
antique antika, çok eski
duty görev, iş
business
relate bağlantı kurmak, ilgili olmak
hard zor, sıkı, sert
unbelievable inanılmaz
surrounded çevrili
land kara, karaya çıkmak, inmek, yere indirmek
situation durum
occupy bulunmak (belirli bir yerde)
custom gelenek, görenek
belief inanç
general genel, ordu komutanı
formed kurulu, oluşmuş
plaza meydan, toplanma alanı
great harika, büyük
grand bazaar kapalı çarşı, büyük çarşı
fried fish sandwich balık ekmek
guest house misafirhane
hot sıcak
social complex külliye
Created by: fatih_toy