Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

GRADE 8 MEB UNIT 5

ENGLISH BEE

QuestionAnswer
account hesap
attachment ek dosya
web browser web tarayıcısı
comment yorum
confirm onaylamak
connection bağlantı
delete silmek
log in oturum açmak
log on oturum açmak
sign in oturum açmak, kaydolmak
log out oturumu kapatmak
log off oturumu kapatmak
sign out oturumu kapatmak
sign up hesap açmak, kaydolmak
register kaydolmak, kaydetmek
download indirmek
upload yüklemek
recent son zamanlarda
reply cevaplamak
social networking sites sosyal paylaşım siteleri
research araştırma, araştırmak
show göstermek
usage kullanım
increase artmak, artırmak
aim amaç, hedef
say söylemek
vary değişmek, çeşitlilik göstermek
least en az
different farklı
use kullanmak
share paylaşmak
post göndermek, gönderi
check kontrol etmek
notification bildirim
friend request arkadaşlık isteği
request istek, rica
subscriber abone, katılımcı
science bilim, fen
generally genellikle
article makale
sometimes bazen
necessary gerekli
everyone herkes
every part of our life hayatımızın her bölümü
habit alışkanlık
moderately kısmen, ılımlı olarak
addict bağımlı
functional pratik, işlevsel
each of us herbirimiz
for example örneğin
however ama
read online news çevrimiçi haberleri okumak
online çevrimiçi
offline çevrimdışı
news haber
besides üstelik, bunun yanında
fond of çok semek, düşkün olmak, bayılmak
equipment ekipman, malzeme
fishing balık tutma
also ayrıca
look for aramak
recipe yemek tarifi
cure tedavi
finally sonunda, son olarak
high school lise
browse göz atmak
follow takip etmek
foreign yabancı
series dizi
foreign series yabancı dizi
improve geliştirmek
practice alıştırma yapmak
language dil
broken bozuk, kırık
tell something important önemli birşey anlatmak
something birşey
important önemli
busy meşgul
search araştırmak, aramak
careful dikkatli
mean anlamına gelmek, demek istemek
think düşünmek
connect bağlamak, bağlanmak
how often ne sıklıkta
mostly çoğunlukla
join katılmak
great harika
sure elbette
chat sohbet etmek
want istemek
work çalışmak
properly düzgün bir şekilde
get help yardım almak
be olmak
sign işaret
obey uymak
safety rules güvenlik kuralları
personal information kişisel bilgi
rule kural
information bilgi
password şifre
forever sonsuza dek
stay kalmak
anything herhangi birşey, hiçbirşey
smart phone akıllı telefon
opinion fikir
write yazmak
search engine arama motoru
screen ekran
click tıklamak
access a website bir internet sitesine erişmek
find information bilgi bulmak
online wall çevrimiçi duvar
wall duvar
press a button bir tuşa basmak
keyboard klavye
mouse fare
secret word gizli kelime
word kelime
combination birleştirme, birleşme, düzen
letter harf, mektup
flat surface düz yüzey
surface yüzey
pollution kirlilik
homeless people evsiz insanlar
street animals sokak hayvanları
vlog video günlüğü
nickname takma ad
gender cinsiyet
effectively etkili bir şekilde
spend harcamak, geçirmek
how many hours kaç saat
what kind of ne tür
any hiç
ask sormak
awesome harika
kind nazik, kibar
pretend to be younger yaşça daha küçükmüş gibi davranmak
avoid kaçınmak
dangerous tehlikeli
identity kimlik
accept kabul etmek
refuse reddetmek
excuse mazeret
so bu yüzden, böylece, öyleyse, öyle, çok
such bunun gibi
engineer mühendis
send göndermek
journalist gazeteci
begin başlamak
relationship ilişki
fear korku
readership okuyucular
smileys suratlar, emojiler
blogging bloglama, günlük tutma
modify üzerinde değişiklik yapmak
software yazılım
create oluşturmak
multiplayer game çok oyunculu oyun
develop geliştirmek, gelişmek
allow izin vermek
interact etkileşmek
suggest önermek
all over the world tüm dünyada
punctuation noktalama işareti
ironic alaylı
statement ifade
encyclopedia ansiklopedi
device alet, cihaz
only sadece
many birçok
prefer tercih etmek
classmate sınıf arkadaşı
secret sır
free time boş zaman
beach plaj, sahil
face to face communication yüzyüze iletişim
twice a week haftada iki kez
instant anlık
everyday hergün
stranger yabancı
ignore gözardı etmek, önemsememek
newspaper gazete
few çok az (sayılabilenler)
all bütün, tüm
most çoğu, en çok
some biraz, birkaç
alert level uyarı düzeyi
over üzerinde
average ortalama
user kullanıcı
get addicted bağımlı olmak
old eski, yaşlı
file dosya
survey anket, araştırma
online course çevrimiçi kurs
online shopping çevrimiçi alışveriş
chat online çevrimiçi sohbet etmek
nearly neredeyse
half of the students öğrencilerin yarısı
more daha çok
unknown people tanınmayan insanlar
except hariç
agree anlaşmak, kabul etmek, aynı fikirde olmak
meet buluşmak, görüşmek, tanışmak
believe inanmak
adult yetişkin
once a day günde bir kez
moreover üstelik, bundan başka
Created by: fatih_toy
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards