Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

GRADE 8 MEB UNIT 3

QuestionAnswer
cooking yemek pişirme
kitchen mutfak
cuisine mutfak, yemek kültürü
tex-mex teksas meksika mutfağı
indian cuisine hint mutfağı
steak biftek
meal yemek, öğün
grill ızgarada pişirmek
meat et
serve servis etmek
sauce sos
fry kızartmak
bake fırında pişirmek
cooking methods yemek pişirme yöntemleri
roast fırında kızartmak
steam buharda pişirmek, buğulamak
boil haşlamak, kaynatmak
prepare hazırlamak
preparation hazırlık, hazırlama
well known ünlü, iyi bilinen
famous ünlü
chef aşçıbaşı, şef
little boy küçük çocuk (erkek)
fond of tutkun olmak
graduate mezun olmak
department of gastronomy yemek pişirme alanı
culinary arts yemek pişirme sanatı
step adım
professional life mesleki hayat
gain kazanmak
rich zengin
experience tecrübe etmek
own sahip olmak
take part yer almak
marinate eti terbiye etmek
prefer tercih etmek
use kullanmak
soup çorba
tell anlatmak
bon appetit afiyet olsun
good appetite afiyet olsun
following step sonraki adım
cookies kurabiyeler
how long ne kadar süre ,ne kadar uzun
butter tereyağ
egg yumurta
shape şekil vermek, şekil
ingredients malzemeler, içindekiler
process yapılış süreci
try denemek, çalışmak
as soon as possible ben kısa sürede
add eklemek
some biraz, birkaç
olive oil zeytin yağı
olive zeytin
oil sıvı yağ
forget unutmak
usually genellikle
chicken tavuk
country ülke
belong to ait olmak
finally sonunda
guest misafir
season baharatını katmak
at the end of sonunda
taste tatmak
various çeşitli
moreover üstelik, bundan başka
workshop çalıştay
tip tüyo
clue ipucu
tactic taktik
practical kullanışlı
field alan
particular subject özel konu
related to ile ilişkili
salt tuz
pepper biber
etc. ve benzeri
leave bırkmak, çıkmak, ayrılmak
mixture karışım
vinegar sirke
herb şifalı bitki
spice baharat
kitchen tools mutfak araçları
tool araç
spoon kaşık
fork çatal
knife bıçak
pan tava
sauce pan tencere
plate tabak
grater rende
most of people insanların çoğu
sweet tooth tatlıya düşkün
strainer süzgeç
baking tray fırın tepsisi
tray tepsi
easy kolay
first ilk önce
second ikinci olarak
after that ondan sonra
then sonra, ondan sonra, o zaman
heat ısıtmak
mix karıştırmak
bowl kase
pour dökmek
drain akıtmak, suyunu boşaltmak, suyunu çekmek
about yaklaşık, hakkında
pot kap
chop doğramak
peel soymak
dice küp küp doğramak
slice dilimlemek, dilim
spread sürmek, saçmak, yaymak
sprinkle serpmek
crack çatlatmak, kırmak
whisk çırpmak
bitter chocolate bitter çikolata
rice pirinç, pilav
flour un
knead yoğurmak
mash ezmek, püre yapmak
roll yuvarlamak, top yapmak, rulo
recipe yemek tarifi
especially özellikle
go well with coffee kahve ile iyi gitmek
ready hazır
share paylaşmak
want istemek
powdered tozlandırılmış
chocolate chips damla çikolata
blueberry yaban mersini
other diğer, başka
different ways farklı yollar
way yol
a bit biraz
a little bit birazcık
baked fırında pişirilmiş
worth trying denemeye değer
next bir sonraki, ondan sonra, gelecek
soft yumuşak
dough hamur
put koymak
preheated oven önceden ısıtılmış fırın
oven fırın
tasty lezzetli
wait beklemek
which hangi
strawberry çilek
banana muz
handful avuç dolusu
grape üzüm
honey bal
piece parça
cut kesmek
squeeze suyunu sıkmak
homemade ev yapımı
generally genellikle
salty tuzlu
cracker kraker
fatty yağlı
sweet tatlı
pancake krep
spicy baharatlı
meatball köfte
mince kıyma, ince doğramak
onion soğan
clove sarımsak dişi
garlic sarımsak
glass bardak
bread crumb ufalanmış ekmek, ekmek kırıntısı
cummin kimyon
grate rendelemek
place yerleştirmek, yer
pinch tutam
a clove of garlic bir diş sarımsak
parsley maydanoz
a pinch of parsley bir tutam maydanoz
mint leaves nane yaprakları
leaf yaprak
after sonra
before önce
fridge buzdolabı
rinse durulamak
rest dinlendirmek, dinlenmek, geriye kalan
medium heat orta ısı
over üzerinde
crush ezmek
teaspoon çay kaşığı
cinnamon tarçın
crushed ezilmiş
walnut ceviz
cover üzertini örtmek, kapatmak
coconut powder hindistan cevizi tozu
cucumber salatalık
bunch demet
a bunch of parsley bir demet maydanoz
half yarım
gently hafifçe, nazikçe
flat surface düz yüzey, pürüzsüz yüzey
surface yüzey
each herbiri
tie bağlamak
stem kök
hot sıcak
cold soğuk
vegetable peeler sebze soyucu
chili pepper acı kırmızı biber
freshly squeezed taze sıkılmış
stir kaşıkla karıştırmak
continuously sürekli
basil reyhan, fesleğen
cocoa kakao
Created by: fatih_toy
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards