Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

GRADE 8 ÖZEL UNIT 4

ENGLISH BEE

QuestionAnswer
text a message mesaj yazmak
make a phone call arama yapmak
talk face to face yüzyüze konuşmak
send göndermek
use social network sosyal ağ kullanmak
compose oluşturmak
each other birbirini
easier and faster daha kolay ve hızlı
online communication ç evrimiçi iletişim
communicate iletişime geçmek
meet up buluşmak
old-fashioned way geleneksel yol
for a long time uzun bir süre
share opinions fikirleri paylaşmak
keep in touch iletişimde kalmak
get angry with birine kızmak
talk on the phone telefonda konuşmak
especially özellikle
throughout history tarih boyunca
purpose amaç
soldier asker
use kullanmak
invent icat etmek
printing machine baskı makinası
different ways farklı yollar
warn uyarmak
commander komutan
BC Milattan Önce
messenger birds posta kuşları
have information bilgi edinmek
distant place uzak diyar
telegraph telegraf
range aralık
cell phone cep telefonu
invention icat
become reality gerçeğe dönüşmek
application uygulama
smartphone akıllı telefon
improve a foreign language yabancı bir dil geliştirmek
educative game eğitici oyun
solve puzzles yapboz yapmak
lyrics şarkı / şiir sözleri
translate tercüme etmek
give tips ipuçları vermek
order sipariş etmek
people in need ihtiyaç sahibi insanlar
previous önceki
as a refugee göçmen olarak
united nations birleşmiş milletler
own sahip olmak
real-life experience gerçek yaşam tecrübesi
raise yükselmek
awareness farkındalık
matter mesele/madde
such as örneğin
war savaş
persecution idam
terror terör
face yüzleşmek
tough decision katı karar
survive hayatta kalmak
reach safety güvenliğe ulaşmak
rebuild tekrar inşa etmek
conflict çatışma
encircle kuşatmak
village köy
run for a life bir yaşam için çabalamak
realize farketmek
no longer artık değil
war zone savaş alanı
face death ölümle yüzleşmek
escape kaçmak
i’m sure eminim
disabled engelli
donate bağışlamak
i guess sanırım
medical care tıbbi müdahale
i suppose zannediyorum
collect garbage çöp toplamak
clean environment çevreyi temizlemek
i believe inanıyorum
for the sake of hatrına
voluntary gönüllü
i hope umarım
contribute katkıda bulunmak
development gelişme
turn 18 18’e girmek
graduate mezun olmak
how long ne kadar süre
also ayrıca
library kütüphane
it sounds great kulağa harika geliyor
stay kalmak
arrive varmak
buy a gift hediye almak
good wishes iyi dilekler
hang up the phone telefonu kapatmak
together birlikte
make a complaint şikayette bulunmak
change/return a product bir ürünü değiştirmek/iade etmek
delivery kargo
bill faturayı
book a flight ticket uçak bileti rezerve etmek
customer müşteri
alone yalnız
husband koca
single tek yönlü bilet
return ticket geri dönüşlü bilet
date of birth doğum tarihi
confirm onaylamak
make a reservation rezervasyon yapmak
travel agent seyahat acentası
telephone conversation telefon görüşmesi
destination of flight uçuşun varış yeri
departure and arrival time ayrılış ve varış zamanı
ticket price bilet fiyatı
structure yapı
business/economy class zengin/ekonomi sınıfı
reserved reserve edildi
leave ayrılmak/bırakmak
via aracılığıyla
you’re welcome önemli değil
have a good flight iyi uçuşlar
i beg your pardon? duyamadım?
similar benzer
speaking konuşuyor
i’m afraid korkarım
available müsait
at the moment/now şu an
go out dışarı çıkmak
leave a message mesaj bırakmak
tell anlatmak
as soon as possible en kısa sürede
all right tamam
of course tabi ki
get back geri dönmek
calling arıyor
hang on a minute bir dakika bekleyin
get her/him telefonu ona vermek
put sb through to sb else telefonu birine bağlamak
connect bağlamak/bağlanmak
hold on bekle
take a message mesaj almak
ring aramak/çalmak
who’s calling? kim arıyor?
for more information daha fazla bilgi için
doctor appointment doctor randevusu
caller arayan
write down a message mesaj yazmak
international company uluslararası şirket
call center çağrı merkezi
receive phone calls arama almak
solve out the problems problemleri çözmek
each her
kind nazik
break down bozulmak
whether(if) olup olmadığı
under warranty garanti altında
deliver ulaştırmak
have sth repaired birşeyi tamir ettirmek
item madde/şey
various çeşitli
Created by: fatih_toy
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards