Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Zestaw 1

GYMA 1d PR (1-10)

EnglishPolish
tooth enamel szkliwo zębów
a ring finger palec serdeczny
a black eye podbite oko
a beauty spot pieprzyk
a milk tooth ząb mleczny
designer stubble dwudniowy zarost
an aquiline nose orli nos
a tanned complexion opalenizna
an ear lobe płatek małżowiny usznej
a side parting przedziałek z boku
eyes - blink mrugać oczami
eyes - open otwierać oczy
eyes - shut zamykać oczy
feet - stamp tupać
feet - raise podnosić stopy
feet - put postawić stopy
arms - cross skrzyżować ręce
arms - fold skrzyżować ręce
arms - open otwarte ręce
fingers - click pstrykać palcami
fingers - snap pstrykać palcami
fingers - clench zaciskać palce
shoulders - shrug wzruszać ramionami
shoulders - drop opuścić ramiona
shoulders - lift podnieść ramiona
tongue-bite ugryżć język
tongue-hang out wywiesić język
tongue-fold zgiąć język
head-nod skinąć głową
head-shake potrząsnąć głową
head-turn obrócić głowę
eyebrows-lift podnieść brwi
eyebrows-raise poruszyć brwiami
eyebrows-pluck regulować brwi
ears-prick up wytężyć słuch
ears-strain wysilić uszy
ears-flatten gnieść uszy
lips-purse zaciskać usta
lips-pout wydymac usta
lips-bite przygryzać usta
Forhead Czoło
High Wysoki
Bald Łysy
Wrikled Pomarszczony
Narrow Wąska
Cheek Policzek
Pink Różowy
Rosy Różany
Reddened Zaczerwieniony
Blushed Zarumieniony
Chin Podbrudek
Pointed Spiczasty
Pointing Wskazywanie
Double Podwójny
Dimpled Dołkowaty
Eyelashes Rzęsy
Long Długie
Slim Szczupły
Artificial Sztuczny
,False Sztuczny
Fingernails Paznokcie
Chapped Spierzchnięte
Painted Pomalowane
Dirty Brudne
Long Długie
fingers palce
delicate delikatne
slim smukłe
legs nogi
thin chude
hairy owłosione
artifical leg sztuczna noga
chest klatka piersowa
muscular muskularna
hairy owłosiona
flat płaska
shoulders ramiona
broad szerokie
strong mocne
manly męska
teeth zęby
crooked krzywe
decayed zepsute
false sztuczny
shoes buty
lace up sznurować
slip off zsunąć
run in biegać w
put on zakładać
trousers spodnie
drop upuszczać
buckle zapinać sprzączkę
pull on wciągać/ naciągać
belt pasek
tighten napinać/ zaciskać
fasten zapinać (np. pasy)
pull on włożyć na siebie
bra stanik
unzip rozpinać
undo rozwiązywać/ rozpinać
unhook odpinać/ rozpinać
take off zdjąć
hat kapelusz
slip on wsuwać coś
remove zdejmować
place umieścić
slippers kapcie
kick off skopać, zdjąć
tie krawat
knot węzeł, zawiązać
secure zabezpieczać
adjust dostosować, wyregulować
straighten wyprostować
glasses okulary
wear ubierać
throw on rzucić się
ring pierścionek
get into wejść w coś
have on mieć, np. na sobie
earring kolczyk w uchu
unbuttoned shirt rozpięta koszula
long-sleeved shirt koszula z długim rękawem
short-sleeved shirt koszula z krótkim rękawem
even gładki
smelly socks śmierdzące skarpety
knee-length socks podkolanówki
tied zawiązany
wooly socks wełniane skarpety
short trousers krótkie spodnie
circular trousers okrągłe spodnie
flared trousers rozszerzone spodnie
baggy trousers luźne spodnie
heeled shoes buty na obcasie
platform shoes buty na koturnie
flat-heeled shoes buty na płaskim obcasie
light lekki / jasny
clean underwear czysta bielizna
warm underwear ciepła bielizna
lacy underwear koronkowa bielizna
woolen underwear wełniana bielizna
fingerless gloves rękawiczki bez palców
rubber gloves gumowe rękawiczki
woolen gloves wełniane rękawiczki
fishnet tights rajstopy kabaretki
broad-brimmed kapelusz z rozległym rondem
laddered tights oczko w rajstopie
straw hat słomiany kapelusz
wide-brimmed hat kapelusz z szerokim rondem
tinted glasses przyciemnione okulary
rimless glasses okulary bez oprawki
dark glasses ciemne okulary
army boots glany
rubber boots gumiaki
climbing boots buty do wspinaczki górskiej
Anorak Nieprzemakalna kurtka z kapturem i ściągaczem noszona przez Inuitów
Apron Fartuch
Balaclava Kominiarka
Crease Fałda (na ubraniu)
Cuff Mankiet
Dungarees Spodnie robocze (z szelkami)
Seam Szew
Lapels klapa/wyłóg
Shawl Szal
Sole Podeszwa
cravat męska apaszka
walking boots buty trekingowe
dinner jacket smoking
trench coat trencz
training shoes buty sportowe
camisole halka
parasol parasol przeciwsłoneczny
tracksuit dres
shawl chusta/szal
scarf szalik
shawl chusta
scarf szal
trench okop
trench coat trencz(płaszcz)
dinner jacket marynarka
parasol parasol chroniący przed słońcem
umbrella parasol chroniący przed deszczem
camisole stanik
waistcoat kamizelka
scruffy clothes niechlujne ubrania
worn-out jeans zużyte dżinsy
grubby shoes brudne buty
a garrish shirt jaskrawa/krzykliwa koszula
a crumpled blouse zmięta bluzka
faded jeans wyblakłe dżinsy
tight-fitting dress obcisła sukienka
clumpy shoes ciężkie buty
baggy jacket luźna kurtka
undone collar rozpięty kolnieżyk
catwalk wybieg dla modelek
designer clothes markowe ubrania
fashion columnist felietonista mody
fashion designer projektant mody
fashion house sklep z modą
fashion show pokaz mody
fashion victim ofiara mody
fashion world świat mody
modelling agency agencja modelingu
top model najlepszy model/modelka
trendsetter propagator nowej mody
Created by: martawcisel
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards