Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Zestaw 2

OnScreen 1d 6-9

EnglishPolish
complexion kolor skóry/ karnacja
cardigan rodzaj swetra
introducing wprowadzać
tribesman współplemieniec
seek poszukiwać
further dalej
remarkably niezwykle
tough surowy/ twardy
harsh srogi/ ostry
spirited odważny
thatched kryty strzechą
embroided haftowany
distinctive wyróżniający się/ charakterystyczny
ancestors przodkowie
stilts szczudła
carvings rzeźbienia
swing chuśtawka
leadership przywództwo
a step futher do przodu
attend uczęszczać
honour uchonorować
gather zbierać/ spotykać
maintain utrzymywać
introduce wprowadzić
memorise uczyć się na pamięć
community wspólnota
society społeczność
descendants potomstwo
disappearing zanikać
remain utrzymać
formal formalny
casual zwyczajny
jacket kurtka
coat płaszcz
cotton węłniany
plastic plastikowy
jumper sweter
waistcoat kamizelka
scarf szalik
belt pasek
baggy luźne
floral kwieciste
trainers buty sportowe
boots górskie buty
conservative konserwatywny
trendy modne
polka dots grochy
stripers kropki
leather skórzany
high heeled wysokie obcasy
platform buty bez obcasów/ na niskim obcasie
fashionable stylowo
sloppy niechlujnie
try on przymierzyć
match przymierzyć (buty)
fit pasować
do up zapinać
suits pasuje (coś do kogoś)
look for szukać
look after opiekować się
look up to szanować
look up sprawdzać
look down on patrzeć z góry
look forward oczekiwać
Created by: martawcisel