Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

12* L First Prgrps

Voc from the passages of English Through Reading

TermDefinition
recruit kaydetmek
agent ajans
per annum yıl başına
situation iş,meslek
circulate dönmek
colony sömürge
desperately çaresizce
prospect olasılık, ihtimal
passage geçiş, seyahat
unconscious bilinç dışı, bilinç altı
forever ebedi
device alet, yöntem
at will istenildiğinde
bring up bir araya getirmek
pursue izlemek, takip etmek
tremendous mahşeri, muazzam
yield ürün vermek
end*product son ürün
obtain elde etmek
benefit fayda
extract özünü çıkarmak
nutritious besleyici
arduous yorucu
overact aşırı tepki vermek
keen sense of humour keskin mizah anlayışı
habitually alışkanlık olarak
possess sahip olmak
vaguely belli belirsiz, hayal meyal
to be likely olması muhtemel, olacakmış gibi
mediocre bayağı, orta karar
likewise aynı şekilde, buna ilaveten
to be prone bir şey yapmaya meyilli
appreciative kadirbilir, minnettar, kadirşinas
discriminate ayrım yapmak
deficiency eksiklik
alpine alp dağlarına ilişkin
lifeguard cankurtaran
peak zirve
barrier engel
avalanche çığ
boon fayda, nimet, ihsan
fell devirmek
meadow çayır, mera
abondon terketmek
exploit faydalanmak, sömürmek
consequently sonuç olarak
phenomenon olgu
descend inmek
inhabit yerleşmek
depletion yok etme, azaltma
deforestration ormansızlaştırma
drown boğulmak
soil toprak
keen istekli
estimate tahminen hesaplamak
divert saptırmak, başka yöne çevirmek
restriction sınırlama
import ithal etmek
export ihraç etmek
obviously açıkça
attempt girişimde bulunmak
assembly line montaj bandı
coach at arabası
mass production seri üretim
eventually nihayetinde
lack eksik olmak
obsolote köhne, modası geçmiş
utilize istifade etmek
nasal irritation genizde tahriş
crack çatlamak
scaling pul pul dökülme
swelling şiş
itch kaşınmak
for the relief of -nın rahatlığı için
fault hata
injurious ziyankar, incitici
hypo-allergenic allerjik olmayan
relatively göreceli olarak, karşılaştırıldığında, nispeten
sensitivity hassasiyet
restless huzursuz
disillusionment aydınlanma
unadorned süssüz, yalın, sade
vividly canlı
dissect incelemek
consume tüketmek
pickle turşu
skull kafatası
buzz vızıldamak, uğuldamak
stall tezgah
slab dilim
stack yığmak
bandit haydut
gag ağzını tıkamak
unarmed silahsız
artifact eser
inlay kakmak
lax gevşek
flimsy uydurmasyon
telstar haberleşme uydusu
whizzing pırpır etmek
hasten ivdirmek
velocity hız
roll yuvarlanmak
springboard sıçrama tahtası
incentive içgüdü
condiments tatlandırıcılar
stomach lining mide duvarı
in moderation aşırıya kaçmadan
stimulant uyarıcı
on medical grounds tıp dünyasında
Created by: eyildiz42
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards