Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

u4 PR (EP) 2015

repetytorium (EP) 2015 u4 PRACA

EnglishPolish
traffic controller kontroler(ka) ruchu powietrznego
auctioneer licytator(ka)
bank manager dyrektor(ka) banku
barrister adwokat
chef kucharz/kucharka
civil servant urzędnik administracji państwowej
construction worker pracownik budowlany
counsellor terapeuta, doradca
fashion designer projektantka mody
graphic designer grafik/graficzka
interior designer projektant(ka) wnętrz
lifeguard ratownik
miner górnik
personnel magaer kadrowy/kadrowa
physiotherapist fizjoterapeut(k)a
porter portier
refuse collector pracownik zakładu oczyszania
sales assistant sprzedawca/sprzedawczyni
skiing instructor instruktor narciarstwa
accounts księgowość
customer service obsługa klienta
human resources zasoby ludzkie, kadry
public relations public relations
retail trade handel detaliczny
buyer kupujący
client klient
consumer konsumer
customer klient
earnings zarobki
profits zyski
chief executive dyrektor naczelny
manager kierownik, dyrektor
supervisor nadzorca
close up shop zamknąć (np. sklep)
declare (profits) deklarować (zyski)
mark up/down (prices) podwyższyć/obniżyć (ceny)
run (a company) prowadzić firmę
poor working conditions niedobre warunki pracy
provide (good) customer zapewniać dobrą obsługę klienta
training opportunities możliwość odbycia szkoleń
workplace discimination dyskryminacja w miejscu pracy
commission prowizja
increments przyrost
job offer oferta pracy
minimum wage płaca minimalna
pay rise podwyżka
pay slip dowód wpłaty
perks dodatkowe korzyści, świadczenia
promotion awans
salary pensja
shift work praca w systemie zmianowym
temporary job praca tymczasowa
wage płaca
promote/be promoted awansować/ zostać awansowanym
report (to sb) przekazywań informacje (komuś), zgłaszać (komuś)
apply for the post aplikować na stanowisko
call a meeting zwołać zebranie
career advancement rozwój zawodowy
career goals cele zawodowe
career move postęp w karierze
current position obecne stanowisko
deadline nieprzekraczalny
flexible working hours elastyczne godziny pracy
fringe benefits dodatkowe korzyści/świadczenia
go on strike rozpocząć strajk
hard/easy to come by trudny/łatwy do zdobycia
job burnout wypalenie zawodowe
job reference referencje
make a living zarobić na życie
maternity leave urlop macierzyński
paid overtime płacony za nadgodziny
previous experience dotychczasowe doświadczenie
sick pay wypłata za czas choroby
stuck behnd a desk przykuty do biurka
take the day off wziąć dzień wolny od pracy
team spirit duch zespołu
work shifts pracować na zmiany
work-related stress stres związany z pracą
dole zasiłek dla bezrobotnych
pension emerytura/renta
give sb the sack wyrzucić kogoś z pracy
lay sb off zwolnić kogoś z pracy
make sb redundant zwolnić kogoś w związku z redukcją etatów
resign rezygnować ze stanowiska
retire przejść na emeryturę
go through (a difficult time) przechodzić trudny okres
hand in (your notice) wręczyć (wypowiedzenie)
live on żyć z
put across (the importance) zakomunikować, przekazać (znaczenie)
take out (a loan) dostać pożyczkę
work off (stress) wyładować (stres)
Created by: martawcisel
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards