Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

GRADE 8 ÖZEL UNIT 2

ENGLISH BEE

QuestionAnswer
listen to music müzik dinlemek
get dressed üstünü giyinmek
surf the ınternet internette takılmak
go to school okula gitmek
take classes at school okulda derslere girmek
watch tv programs tv programları izlemek
get up kalkmak
spend time with my family ailemle vakit geçirmek
have lunch öğle yemeği yemek
read a newspaper gazete okumak
chat with my friends online arkadaşlarımla nette sohbet etmek
have breakfast kahvaltı yapmak
wash my face and hands yüzümü ve ellerimi yıkamak
arrive home from school okuldan eve ulaşmak
go to bed yatmak
follow after-school activities okul dışı aktiviteleri takip etmek
have dinner akşam yemeği yemek
do my homework ödevimi yapmak
early erken
late geç
time expressions vakit ifadeleri
after sonra
before önce
until -e kadar
on weekdays haftaiçleri
on weekends haftasonları
enormous devasa
then ardından
teenagers gençler
call sb sth birini çağırmak/anmak
skate kaykay
can’t stand katlanamamak
be good at bir konuda iyi olmak
unbearable katlanılamaz
training geliştirme/antrenman
difficult zor
skydiving gökyüzü dalışı
soccer futbol
doing a karate karate yapmak
healthy sağlıklı
popular popüler
for fun eğlenmek için
boring sıkıcı
opinion fikir
what sports do you do regularly? düzenli olarak hangi sporu yaparsın?
look fit fiziken iyi görünmek
exercise egzersiz yapmak
pool havuz
how often ne sıklıkla
gym spor klubu
lazy tembel
frequency adverbs sıklık zarfları
go bowling bowlinge gitmek
go out dışarı çıkmak
get high grades yüksek notlar almak
movie theater sinema
yoga classes yoga dersleri
attend katılmak
opera opera
techno tekno
beatbox ağızla ses yapmak
classical klasik
trendy moda
ridiculous komik/saçma
prefer tercih etmek
be interested in ilgili olmak
interesting ilginç
know bilmek
voice ses
rhythm ritim
what type of music? ne tür müzik
school subject okul dersi
sacred kutsal
rainbow gökkuşağı
rose gül
bloom açmak/yeşermek
bright blessed day parlak kutlu gün
pretty hoş
shake hands tokalaşmak
grow büyümek/gelişmek
how do you contact? nasıl iletişim kurarsın?
wake sb up birini uyandırmak
brush teeth dişleri fırçalamak
take a bath banyo yapmak
huge kocaman
bhangra music hint müziği
school club okul klübü
comedy komedi
excellent harika
meal yemek
countryside kırsal
typical day sıradan bir gün
drive sb to somewhere birini bir yere götürmek
pick sb up birini almak
feed beslemek
prepare hazırlamak
land yer/bölge
ordinary/usual sıradan/olağan
make sb laugh birini güldürmek
similarity benzerlik
difference fark
compare karşılaştırma
visit grandparents büyükleri ziyaret etmek
go camping kampa gitmek
be in nature doğada vakit geçirmek/olmak
first of all ilk başta
go trekking yürüyüşe çıkmak
take photos fotoğraf çekmek
make a campfire kamp ateşi yakmka
enjoy the nature doğanın tadını çıkarmak
good enough yeterince iyi
sensitive hassas
need ihtiyaç duymak
taking selfies selfi çekmek
being respectful of the elderly relatives yaşlı akrabalara karşı saygılı olmak
walking around in their local area yerel bölgelerde gezmek
being realistic gerçekçi olmak
using photo and video sharing applications resim ve vidyo paylaşım uygulamarını kullanmak
following the rules kurallara uymak
behaving fairly adil davranmak
saving money para biriktirmek
keeping up with the latest fashion son modayı takip etmek
sharing something on social media sosyal medyada birşeyler paylaşmak
protecting their cultural heritage kültürel mirasını korumak
being a video blogger vidyo yayınlayıcısı olmak
writing comments on trending topics gündemdeki konulara yönelik yorum yazmak
appropriate statement uygun durum
I’m skilled at bu konuda becerikliyim
the things that interest me are ilgimi çeken şeyler
I am afraid of ... --den korkuyorum
I am worried about ... endişeliyim
pay attention to ... dikkat kesilmek
characteristics of the band grubun özellikleri
Created by: fatih_toy
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards