Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

GRADE 8 ÖZEL UNIT 1

ENGLISH BEE

QuestionAnswer
Alone yalnız
wrong yanlış
fun eğlenceli
tall uzun
short kısa
jump zıplamak
dance dans etmek
matter mesele
doesn’t matter mesele degil
make sb smile birini güldürmek
i hope umarım
for a long while uzun bir süre
cane kutu
boy erkek
girl kız
twirl dönmek,döndürmek,bükmek
quotation alıntı
proverb atasözü
describe tasvir etmek
trouble sorun
walk behind sb birinin ardından yürümek
lead yönetmek/yönelmek
follow takip etmek
walk beside sb birinin yanında yürümek
light ışık/hafif
never asla
enemy düşman
until -e kadar
ice break buz kırma
road yol
personal traits kişisel tutumlar
honest dürüst
jealous kıskanç
understanding anlayışlı
tactful nazik,düşünceli
sneaky sinsi
generous cömert
self-centered bencil
caring ilgili
fair adil
loyal asil
bad-tempered kötü huylu
mean anlamına gelmek
aggressive agresif,saldırgan
adventurous maceralı
arrogant kibirli
helpful yardımsever
unreliable güvenilmez
stubborn inatçı
amusing eğlenceli
determined azimli
share reasons with sb sebepleri paylaşmak
to me bana göre
hate nefret etmek
need sb around me birine ihtiyaç duymak
slumber party pijama partisi
chat sohbet
atmosphere atmosfer
celebrate kutlamaka
nice hoş
place yer
have a picnic piknik yapmak
relaxing rahatlatıcı
amusement park lunapark
spend time zaman geçirmek
exciting heyecan verici
have fun eğlenmek
concert konser
dance dans etmek
soup çorba
main course ana yemek
salad salata
dessert tatlı
beverage içecek
lentil soup mercimek çorbası
grilled chicken ızgara tavuk
pasta makarna
lasagne lazanya
steak biftek
meatballs köfte
american salad amerikan salatası
cake pasta
apple pie elmalı turta
lemonade limonata
imagine that farzet ki
dishes yemekler
drinks içecekler
what would you like ne istersiniz
may i ? yapabilir miyim?
take order sipariş almak
all right peki, tamam
a piece of bir parça
circle yuvarlak
accept kabul etmek
refuse reddetmek
invitation davet
how about ….ing? …yapmaya ne dersin?
how about ? şuna ne dersin?
sounds fun kulağa eğlenceli geliyor
thanks for inviting me davitiniz için teşekkürler
what time is it? saat kaç(ta)?
too busy çok yoğun
finish bitirmek
who else ? başka kim
elicit ortaya çıkartmak
response cevap
no,not at all hayır,pek değil
whose kimin
local music band yerli müzik grubu
cultural kültürel
together birlikte
shall we ? yapalım mı?
tram station tramvay durağı
event/activity olay
excuse mazeret
what kind of ? ne tür
decide karar vermek
partner
details detaylar
vocabulary kelime
expressions ifadeler
previous önceki
invite davet etmek
ask for more information daha fazla bilgi sormak
apologize özür dilemek
give an excuse mazeret belirtmek
reunion toplantı, anma
deadline son tarih
join katılmak
organize organize etmek
class reunion sınıf birlikteliği
chance şans
after a long time uzun süre sonra
miss kaçırmak/özlemek
opportunity fırsat
expect ummak
per person kişi başı
inform bilgilendirmek
in advance öncesinde
attend katılmak
send göndermek
letter mektup
reply cevap vermek
sender gönderen
meet up with … biriyle buluşmak
memories anılar
parents ebeveynler
hope to see you seni görmeyi umuyorum
would love to çok istemek
vacation tatil
sincerely samimice
closing kapanış
body part ana bölüm,gelişme
greeting selamlama
i think bence
supportive destekleyici
truthful doğru
family ties aile bağları
share secrets sırları paylaşmak
back up destek olmak
count on güvenmek
trust güvenmek
important öneml
have ….. things in common ortak şeylere sahip olmak
same aynı
get on well with geçinmek
lie yalan
close kapalı/yakın
opinion fikir
find bulmak
expressions in bold koyu renkteki ifade
definitions tanımlar
above üst
below alt
similar interests benzer ilgi alanları
depend on bağlı, bel bağlamak
have a relationship ilişkisi olmak
what makes ….. special? özel yapan ne?
come over uğramak
dialog diyalog
while iken
divide into parts birşeyi parçalara bölmek
let sb come in birinin içeri gelmesine izin vermek
serve food yemeği sunmak
offer teklif etmek
Created by: fatih_toy