Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

GRADE 7 MEB UNIT 1

ENGLISH BEE

QuestionAnswer
appearance dış görünüş
personality kişilik
selfish bencil
plump tombul
generous cömert
shy utangaç
well-built yapılı,kaslı
stubborn inatçı
cheerful neşeli
look görünmek
shelf raf
reach ulaşmak
work hard çok çalışmak
present hediye
keep fit zinde kalmak
straight düz
bald kel
hazel ela
curly kıvırcık
middle aged orta yaşlı
honest dürüst
outgoing girişken,dışa dönük
forgetful unutkan
thoughtful düşünceli
punctual dakik
flu grip
fair hair kumral saç
cute sevimli
easygoing uysal
blonde sarışın
creative yaratıcı
free time boş zaman
glass gözlük
make joke şaka yapmak
story hikaye
look like gibi görünmek
talkative geveze
headscarf baş örtüsü
twin ikiz
good looking iyi görünümlü
change mind fikir değiştirmek
similar benzer
get on well with iyi geçinmek
slim zayıf
tall uzun
short kısa
important önemli
think düşünmek
himself kendi kendine
share paylaşmak
nervous gergin,sinirli
smile gülümsemek
all the time/always her zaman
gym spor salonu
junk food abur cubur
thin ince
describe tanımlamak
old yaşlı
tell lie yalan söylemek
tell the truth doğruyu söylemek
make friend easily kolayca arkadaş olmak
funny komik
helpful yardımsever
medium weight orta kilolu
medium height orta boylu
hardworking çalışkan
vet veteriner
spend time zaman geçirmek
alone yalnız
watch movie film izlemek
wear glasses gözlük takmak
warn uyarmak
surf on the net internette dolaşmak
handsome yakışıklı
dark hair koyu renk saç
attractive çekici,etkileyici
classmate sınıf arkadaşı
smart zeki,akıllı
feel close yakın hissetmek
relationship ilişki
both her ikisi de
have something in common ortak bir şeye sahip olmak
compare kıyaslamak
title başlık
cardboard karton ,mukavva
Created by: fatih_toy