Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

GRADE 7 ÖZEL UNIT 1

ENGLISH BEE

TermDefinition
19th century 19. yüzyıl
Actor Erkek oyuncu
Actress Bayan oyuncu
Adjective Sıfat
Adult Yetişkin
Adventure Macera
All over the world Bütün dünyada
All the time Her zaman
Almost there Neredeyse
Along Boyunca
American Amerikalı
Angry Kızgın
Appearance Dış görünüş
Appointment Randevu
Arrive Varmak / ulaşmak
At the same time Aynı zamanda
Aunt Teyza / hala / yenge
Author Yazar
Baby boy Erkek bebek
Beautiful Güzel
Best friend En iyi arkadaş
Blonde hair Sarı saç
Bored Sıkılmış
Box Kutucuk
Calm Sakin
Canadian Kanadalı
Cardboard Karton
Care about other people Diğer insanları önemsemek
Change mind Fikir değiştirmek
Cheerful Neşeli
Choose Seçmek
Classroom Sınıf
Classmate Sınıf arkadaşı
Clear speech Açık / net konuşma
Collect Toplamak
Complete Doldurmak
Computer games Bilgisayar oyunları
Correct order Doğru sıra
Country Ülke
Cousin Kuzen
Cross Çarpı atmak
Curly Kıvırcık
Cute Sevimli / şirin
Dark hair Koyu renk saç
Daughter Kız çocuk
Describe Açıklamak
Description Açıklama
Different Farklı
Do exercise Egzersiz yapmak
Do puzzle Puzzle yapmak
Do the survey Araştırma yapmak
Dramatic role Dramatik rol
Draw a bar chart Sütun grafiği çizmek
Easily Kolayca
Easy-going Uyumlu / sosyal
Energetic Enerjik
Etc. Vb.
Every day Her gün
Exercise Egzersiz
Explanation Açıklama
Fair Adil
Family member Aile üyesi
Famous Ünlü / meşhur
Fan Hayran
Fashion model Manken
Favourite Favori / sevilen
Female Bayan
Film director Film yönetmeni
Friendly Arkadaş canlısı
Funny Komik
Funny joke Komik şaka
Generous Cömert
Get angry Sinirlenmek / kızmak
Get on well with sb Birisiyle iyi geçinmek
Get worried Endişelenmek
Give a reason Sebep göstermek
Give an explanation Açıklamada bulunmak
Glue Yapıştırıcı
Go ahead İlerlemek
Go back Geri gelmek
Go out Dışarı çıkmak
Good at Başarılı olmak
Good-hearted İyi kalpli
Got it Anladım
Guess Tahmin etmek
Guess Who? Tahmin et kim?
Handsome Yakışıklı
Hardworking Çalışkan
Headscarf Baş örtüsü / eşarp
Healthy food Sağlıklı yiyecek
Help Yardım etmek
Hobby Hobi
Honest Dürüst
Hospital Hastane
In pairs Çiftler halinde
Include İçermek
Interesting hobby İlginç hobi
Introduction Tanıtım / giriş / önsöz
It's me O benim
It's my turn Benim sıram
Junk food Abur cubur
Keep working Çalışmaya devam et
Know Bilmek
Late Geç
Laugh Gülmek
Live Yaşamak
Lose weight Kilo vermek
Magazine Dergi
Make a comparison Kıyaslama yapmak
Make new friends Yeni arkadaşlar edinmek
Male Erkek
Mark İşaretlemek
Masterpiece Başyapıt
Match Eşleştirmek
Mischievous Yaramaz / haylaz
Move ahead İlerlemek
Movie Film
Musician Müzisyen
Need İhtiyacı olmak
Novel Roman
On a diet Diyette
On time Zamanında
Opposite Zıt
Outgoing Dışa dönük
Painting Tablo
Penfriend Mektup arkadaşı
Personality Kişilik
Photo / picture Resim
Physical appearance Fiziksel görünüm
Plump Tombul
Polite Kibar
Poor Fakir
Popular Meşhur / popüler
Poster Poster
Prepare Hazırlamak
Present Sunmak
Punctual Dakik
Quickly Hızlıca
Quiet Sessiz / sakin
Real life Gerçek yaşam
Reason Sebep
Record Kaydetmek
Relaxed Rahat
Report on Rapor etmek
Respect Saygı duymak
Result Sonuç
Roll the dice Zarı yuvarlamak
Rude Kaba
Scissors Makas
Screenwriter Oyun yazarı
Selfish Bencil
Share Paylaşmak
Sharing Paylaşım
Short stories Kısa hikayeler
Shy Utangaç
Slim Zayıf / ince
Small town Küçük kasaba
Smart Zeki / akıllı
Sometimes Bazen
South African Güney Afrikalı
Spend money Para harcamak
Spend time Zaman harcamak
Stick Yapıştırmak
Straight Düz
Stubborn İnatçı
Successful Başarılı
Such as Gibi
Survey Araştırma
Take care of İlgilenmek / bakmak
Tall Uzun
Tell Anlatmak / söylemek
Tell a lie Yalan söylemek
The Adventures of Tom Sawyer Tom Sawyer'ın Maceraları
The Mississippi River Mississippi Nehri
Touch Dokunmak
TV show TV şovu
Typewriters Daktilo
Understand Anlamak
Use visuals Görseller kullanmak
Visual dictionary Görsel sözlük
Wear Giymek / takmak
Weekend Hafta sonu
Well-known Meşhur / ünlü
Women's rights organisation Kadın Hakları Organizasyonu
Word hunt Kelime avı
Wordsearch puzzle Kelime bulmacası
Work Eser / yapıt
World culture Dünya kültürü
Worldwide Dünya çapında
Writer Yazar
Created by: fatih_toy
Popular English Vocabulary sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards