Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

GRADE 8 MEB UNIT 2

ENGLISH BEE

QuestionAnswer
absurd saçma, gülünç
alive canlı
amazing inanılmaz, şaşırtıcı
among arasında
archer okçu
archery okçuluk
argue with friends arkadaşlarla tartışmak
attend katılmak
backpack sırt çantası
bake fırında pişirmek
band müzik grubu
basic equipment temel malzemeler
because çünkü
better daha iyi
biographical biyografik, hayat hikayesi
board games masa oyunları
bookstore kitapçı
branch dal, branş, bölüm
brush teeth dişleri fırçalamak
buddy arkadaş, kanka
busy meşgul
camp fire kamp ateşi
can’t stand dayanamamak
casual günlük
chat sohbet etmek
compass pusula
cook yemek pişirmek
crunch karın egzersizi
daily activity günlük etkinlik
dessert tatlı
dislike sevmemek
draw çizmek
drum davul
drummer davulcu
early erken
effect etki, etkilemek
energetic enerjik
enjoy sevmek, hoşlanmak, eğlenmek, tadını çıkarmak
equipment araç gereç, ekipman
etc. ve benzeri, vb.
evening akşam
excited heyecanlı
fair fuar
fantasy kurgu, fantezi
fascinating büyüleyici
fashion moda
fashionable modaya uygun
feel hissetmek
feeling his, duygu
fizzy drinks gazlı içecekler
folk music halk müziği
follow the fashion modayı takip etmek
fond of sevmek, düşkün olmak
for example örneğin
fresh squeezed fruit juice taze sıkılmış meyve suyu
fruit juice meyve suyu
gain kazanmak, elde etmek
generally genellikle
get excited heyecanlanmak
get home eve gelmek
get up early erken kalkmak
go to bed late geç yatmak
gothic gotik, korku öğelerini içinde barındıran edebiyat akımı
harmonic uyumlu
have a shower duş almak
have breakfast kahvaltı yapmak
have dinner akşam yemeği yemek
have lunch öğle yemeği yemek
healthy food sağlıklı yiyecekler
highly yüksek derecede, gayet
honest dürüst
how often ne sıklıkta
however ama
I think bence
if eğer
impressive etkileyici
indian music hint müziği
insult hakaret etmek
joking şaka, şaka yapma
just sadece
keen on meraklı olmak, düşkün olmak
keyboard org , klavye
kid dalga geçmek
kind tür, çeşit
late geç
laughable komik, gülünç, tuhaf
learn öğrenmek
lend ödünç vermek
life hayat
like sevmek
live in a tent çadırda yaşamak
love sevmek
lower social class düşük sosyal sınıf
map harita
match kibrit
medal madalya
miss kaçırmak
moreover üstelik, bundan başka
national ulusal, milli
often sık sık
once a week haftada bir
opinion fikir
ordinary sıradan
own kendi, sahip olmak
performer müzisyen, sanatçı, oyuncu
pitch a tent çadır kurmak
place yer
play chess satranç oynamak
pocket knife çakı
power güç
prefer tercih etmek
push up şınav
recommend tavsiye etmek
relationship ilişki
relaxed rahat , gevşemiş
relaxing rahatlatıcı, dinlendirici
respect saygı, saygı göstermek
reward ödül, ödüllendirmek
ride to school okula bir araca binerek gitmek
ridiculous saçma, gülünç
roast kızartmak
rope ip
self disciplined öz disiplinli
serious ciddi
shopping alışveriş
sing a song şarkı söylemek
sleep uyumak
sleeping bag uyku tulumu
slow dance music yavaş dans müziği
snob burnu havada, züppe
so bu yüzden, böylece
someone birisi
something birşey
squad çömelme egzersizi
study together birlikte çalışmak
success başarı
successful başarılı
surprisingly şaşırtıcı bir şekilde
swimming course yüzme kursu
take almak
take the dog for a walk köpeği gezdirmek
talk about serious topics ciddi konular hakkında konuşma
teen genç
teenager ergen, 13-19 yaş arasındaki genç
tent çadır
terrific müthiş, harika
text mesaj atmak
three times a month ayda üç kez
title başlık
together birlikte
topic konu
torch el feneri
training antrenman
travel seyahat etmek, seyahat
trekking yürüyüş
trendy modaya uygun
twice a year yılda iki kez
type tür
unbearable dayanılmaz
unusuallly olağandışı olarak, fevkalade, alışılmadık biçimde
want istemek
way yol
weekend haftasonu
which hangi
yourself kendin
youth gençlik
Created by: fatih_toy
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards