Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

u3 PR (EP 2015)

EnglishPolish
ART wychowanie plastyczne
biology biologia
business studies zarządzanie i administracja
chemistry chemia
citizenship obywatelstwo
drama zajęcia teatralne
English literature literatura angielska
history historia
Italian język włoski
maths matematyka
physics fizyka
PSHE edukacja osobowościowa, społeczna i zdrowotna
auditorium audytorium,aula,sala
school grounds teren szkoły
assignment zadanie
detention kara zatrzymania po lekcjach
entrance exam egzamin wstępny
mock exam egzamin próbny
roll (call) sprawdzanie obecności
school assembly zebranie szkolne
attend (class) brać udział (w zajęciach)
atract (sb's attention) przyciągać (czyjąś uwagę)
cheat oszukiwać,ściągać (na egzaminie)
fail nie zdać,oblać
resit poprawiać,powtarzać (egzamin)
retake powtarzać (egzamin)
suip (a lesson) opuścić (zajęcia)
study (for an exam) przygotowywać się (do egzaminu)
submit (an essay) oddać (wypracowanie)
catch up (with sth/sb) Nadążać (z czymś)
drop out (of school) rzucić (szkołę)
fall behind (with schoolwork) mieć zaległości (szkolne)
get into (debt) wpaść w (długi)
hand in (an assignment) oddać (pracę)
keep up (with schoolwork) być na bieżąco (z nauką w szkole)
look over (notes) przejrzeć (notatki)
look sth up sprawdzić coś
take out (a loan) uzyskać (pożyczkę)
tell (sb) off upomnieć (kogoś)
turn up pojawić się
Pre-school przedszkolny
primary school szkoła podstawowa
secondary school szkoła średnia
postgraduate podyplomowy
undergraduate licencjacki
univeristy/tertiary education szkolnictwo wyższe
certificate certyfikat
(Bachelor of Arts) degree tytuł (licencjata)
diploma dyplom
expenses wydatki
fees opłaty,czesne
financial support wsparcie finansowe
graduation ceremony uroczystość wręczenia świadectw/dyplomów
honours wyróżnienie
instalments raty
internship staż
Long-distance learning nauka na odległość
lump sum jednorazowa wpłata lub wypłata (większej sumy pieniędzy)
Master's tytuł magistra
period okres
refresher course kurs dokształcający
registration fee opłata wpisowa
scholarship stypendium
senior student(ka) ostatniego roku
student loan pożyczka studencka
term semestr
timetable rozkład zajęć,harmonogram
tuition czesne, opłata za studia
award (a degree) przyznać (tytuł)
charge (fees) naliczyć (opłaty)
finance (studies) finansować (studia)
entitled (to sth) upoważniony (do czegoś)
learn (sth) by heart nauczyć się (czegoś) na pamięć
provide the required details udzielić potrzebnych informacji
Created by: martawcisel