Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

u3 PR (EP 2015)

EnglishPolish
ART wychowanie plastyczne
biology biologia
business studies zarządzanie i administracja
chemistry chemia
citizenship obywatelstwo
drama zajęcia teatralne
English literature literatura angielska
history historia
Italian język włoski
maths matematyka
physics fizyka
PSHE edukacja osobowościowa, społeczna i zdrowotna
auditorium audytorium,aula,sala
school grounds teren szkoły
assignment zadanie
detention kara zatrzymania po lekcjach
entrance exam egzamin wstępny
mock exam egzamin próbny
roll (call) sprawdzanie obecności
school assembly zebranie szkolne
attend (class) brać udział (w zajęciach)
atract (sb's attention) przyciągać (czyjąś uwagę)
cheat oszukiwać,ściągać (na egzaminie)
fail nie zdać,oblać
resit poprawiać,powtarzać (egzamin)
retake powtarzać (egzamin)
suip (a lesson) opuścić (zajęcia)
study (for an exam) przygotowywać się (do egzaminu)
submit (an essay) oddać (wypracowanie)
catch up (with sth/sb) Nadążać (z czymś)
drop out (of school) rzucić (szkołę)
fall behind (with schoolwork) mieć zaległości (szkolne)
get into (debt) wpaść w (długi)
hand in (an assignment) oddać (pracę)
keep up (with schoolwork) być na bieżąco (z nauką w szkole)
look over (notes) przejrzeć (notatki)
look sth up sprawdzić coś
take out (a loan) uzyskać (pożyczkę)
tell (sb) off upomnieć (kogoś)
turn up pojawić się
Pre-school przedszkolny
primary school szkoła podstawowa
secondary school szkoła średnia
postgraduate podyplomowy
undergraduate licencjacki
univeristy/tertiary education szkolnictwo wyższe
certificate certyfikat
(Bachelor of Arts) degree tytuł (licencjata)
diploma dyplom
expenses wydatki
fees opłaty,czesne
financial support wsparcie finansowe
graduation ceremony uroczystość wręczenia świadectw/dyplomów
honours wyróżnienie
instalments raty
internship staż
Long-distance learning nauka na odległość
lump sum jednorazowa wpłata lub wypłata (większej sumy pieniędzy)
Master's tytuł magistra
period okres
refresher course kurs dokształcający
registration fee opłata wpisowa
scholarship stypendium
senior student(ka) ostatniego roku
student loan pożyczka studencka
term semestr
timetable rozkład zajęć,harmonogram
tuition czesne, opłata za studia
award (a degree) przyznać (tytuł)
charge (fees) naliczyć (opłaty)
finance (studies) finansować (studia)
entitled (to sth) upoważniony (do czegoś)
learn (sth) by heart nauczyć się (czegoś) na pamięć
provide the required details udzielić potrzebnych informacji
Created by: martawcisel
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards