Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

#4 W.UP

Words_Kikérdezve

AngolMagyar
severe /szi'vír/ súlyos, erős (fájdalom)
IN my car a kocsimmal
serious inflammation súlyos gyulladás
basic /béiszik/ alapvető
relatively high doses relatíve nagy dózisok
climbing /kláiming/ mászás
maintain the level fenntartani a szintet
propensity TO sth hajlam vmire
thorough /do'ró/ alapos, tüzetes
overstretched túlterhelt
He said it was OK. Azt mondta, hogy rendben van.
failure kudarc
He also considers me TO be a potential project manager. Potenciális projekt menedzsernek tekint engem.
AT A board level igazgatótanács szinten
subcontractor alvállalkozó
They know what the situation is. Tudják mi a helyzet.
go abroad külföldre menni
substitute sb helyettesíteni vkit
strict szigorú
excuse kifogás
dependency függőség
provide support FOR sb támogatást nyújtani vkinek
disabled /diszéjbld/ kikapcsolt (pl. rendszer); rokkant
Nobody is responsible FOR that. Senki sem felelős azért.
at first glance első pillantásra
stuff [uncountable] cucc (megszámlálhatatlan főnév)
stripe sáv
find a solution TO that problem megoldást találni arra a problémára
All of my job is about finding the balance between our interests and our clinets' requirements. Az egész munkám arról szól, hogy megtaláljam az egyensúlyt a mi érdekeink és az ügyfeleink elvárása között.
We have never done anything like that. Még sosem csináltunk ilyet korábban.
simple, simpler, the simplest egyszerű, egyszerűbb, a legegyszerűbb
foresee, foresaw, foreseen előre lát vmit
chassis /seszí/ (ügyelj a kiejtésre!) alváz
Now there are some problems that we have to solve. Most vannak problémák, amelyeket meg kell oldanunk.
by definition definíció szerint
current issues / problems a jelenlegi / aktuális megbeszélendő kérdések / problémák
actual /eksuöl/ tényleges
planned data / actual data tervezett adatok / tényleges adatok
Everybody has to tell the others how they are getting on with the projects. Mindenkinek el kell mondania a többieknek, hogy hogyan halad a projektekkel.
My whole morning was lost because of discussions. Az egész reggelem elment egyeztetésekkel.
A large part of my job is about problem-solving. A munkám nagy része a problémamegoldásról szól.
preparation felkészülés
prepare FOR sth felkészülni vmire
based ON that /béiszt/ (ügyelj a kiejtésre!) ennek / annak alapján
in theory elméletben
in practice gyakorlatban
in parallel párhuzamosan
simultaneously egy időben, szimultán
conversation /kanvr'széisn/ beszélgetés
argument vita
Created by: k.andrew87
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards