Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Speakout B1+

Unit 6

TermDefinition
annoyed rozdrażniony, poirytowany
astonished zdziwiony, zaskoczony
astonishing zaskakujący
call off odwołać
chat up podrywać, flirtować
check out wymeldować się (np. z hotelu), sprawdzać
click on kliknąć na
confusing dezorientujący, mylący, niejasny
cut hair obciąć włosy
cut off przerywać rozmowę telefoniczną
depressing przygnębiający
disappointed rozczarowany
disappointing niespełniający oczekiwań, niezadowalający, rozczarowujący
disgusted zniesmaczony
disgusting obrzydliwy
dress down ubierać się niezbyt starannie
dress up wystroić się, ubrać się elegancko
embarassed zażenowany, zakłopotany
fail nie udać się, zawieść, nie powieść się, ponieść porażkę, oblać (np. egzamin)
fascinated zafascynowany, zachwycony, urzeczony, oczarowany
fill in uzupełniać, wypełniać
frightened przerażony, przestraszony
get a seat dostać miejsce
get promoted dostać awans
go off przestać lubić
hold a sale zorganizować wyprzedaż
interested zainteresowany
jump a queue wpychać się bez kolejki
let someone in wpuścić kogoś
listener słuchacz
log off wylogować
look after zajmować się, opiekować się
lose zgubić, przegrać
news wiadomości
pass zdać (np. egzamin), przechodzić obok
put it off odłożyć to
raise money zbierać pieniądze
reason powód, przyczyna
relaxing relaksujący
satisfying satysfakcjonujący, zadawalający
scroll up przewijać w górę
settle down osiedlić się, ustatkować się
shut down zamknąć, zostać zamkniętym
split up rozdzielić się, rozstać się
stand out odznaczać się, wyróżniać się
take off startować (o samolocie), odnieść nagły sukces
terrified przerażony
terrifying przerażający
tired zmęczony
tiring męczący
tone of voice ton głosu
try on przymierzyć
upset zasmucony, zmartwiony, w złym humorze, wkurzony, zły
work out sprawdzać się, powieść się, udawać się, ćwiczyć
worried zmartwiony
Created by: IzaG