Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Speakout B1+

Unit 6

TermDefinition
annoyed rozdrażniony, poirytowany
astonished zdziwiony, zaskoczony
astonishing zaskakujący
call off odwołać
chat up podrywać, flirtować
check out wymeldować się (np. z hotelu), sprawdzać
click on kliknąć na
confusing dezorientujący, mylący, niejasny
cut hair obciąć włosy
cut off przerywać rozmowę telefoniczną
depressing przygnębiający
disappointed rozczarowany
disappointing niespełniający oczekiwań, niezadowalający, rozczarowujący
disgusted zniesmaczony
disgusting obrzydliwy
dress down ubierać się niezbyt starannie
dress up wystroić się, ubrać się elegancko
embarassed zażenowany, zakłopotany
fail nie udać się, zawieść, nie powieść się, ponieść porażkę, oblać (np. egzamin)
fascinated zafascynowany, zachwycony, urzeczony, oczarowany
fill in uzupełniać, wypełniać
frightened przerażony, przestraszony
get a seat dostać miejsce
get promoted dostać awans
go off przestać lubić
hold a sale zorganizować wyprzedaż
interested zainteresowany
jump a queue wpychać się bez kolejki
let someone in wpuścić kogoś
listener słuchacz
log off wylogować
look after zajmować się, opiekować się
lose zgubić, przegrać
news wiadomości
pass zdać (np. egzamin), przechodzić obok
put it off odłożyć to
raise money zbierać pieniądze
reason powód, przyczyna
relaxing relaksujący
satisfying satysfakcjonujący, zadawalający
scroll up przewijać w górę
settle down osiedlić się, ustatkować się
shut down zamknąć, zostać zamkniętym
split up rozdzielić się, rozstać się
stand out odznaczać się, wyróżniać się
take off startować (o samolocie), odnieść nagły sukces
terrified przerażony
terrifying przerażający
tired zmęczony
tiring męczący
tone of voice ton głosu
try on przymierzyć
upset zasmucony, zmartwiony, w złym humorze, wkurzony, zły
work out sprawdzać się, powieść się, udawać się, ćwiczyć
worried zmartwiony
Created by: IzaG
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards