Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

u11 PR (EP) 2015

repetytorium (EP) PR u11 ZDROWIE

EnglishPolish
ankle kostka
arm ramie
artery tętnica
bone kość
feet stopy
head głowa
heart serce
intestines wnętrzności, jelita
joint staw
leg noga
lungs płuca
muscle mięsień
nervous system system nerwowy
trachea tchawica
vein żyła
breathe (air) oddychać (powietrzem)
circulate (blood) krążyć (o krwi)
digest (food) trawić (jedzenie)
drink pić
eat jeść
exercise ćwiczyć
move (muscles) poruszać (mięśniami)
sleep spać
take (pills) zażywać (tabletki)
cancer nowotwór
cold przeziębienie
food poisoning zatrucie pokarmowe
hay fever katar sienny
heartburn zgaga
high blood pressure wysokie ciśnienie
infection infekcja
migraine migrena
motion sickness choroba lokomocyjna
black eye podbite oko
broken bone złamana kośc
bruise siniak
cut rana
graze otarcie
ongoing medical conditions bierzący stan zdrowia
pulled muscle naciągnięty mięsień
scar blizna
twisted ankle skręcona kostka
blurry vision zamglone widzenie
concussion wstrząs mózgu
headache ból głowy
itchy eyes szczypiące oczy
rush wysypka
runny nose katar
swollen glands powiększone węzły chłonne
vomiting wymiotowanie
cardiologist kardiologia
dentist stomatologia
dermatologist dermatolog
doctor lekarz
geriatrician geriatra
GP lekarz ogólny, internista
healthcare providers podmioty świadczące opiekę zdrowotną (świadczeniodawcy)
medical care opieka medyczna
midwife położna
paramedic sanitariusz
paediatrician pediatra
pediatrician pediatra
porter portier, recepcjonista
psychologist psycholog
speech therapist logopeda
surgeon chirurgia
cardiology kardiologia
dentistry stomatologia
geriatrics geriatria
neurology neurologia
obstetrics położnictwo
ophthalmology okulistyka
podiatry podiatria
surgery chirurgia
anaesthetic znieczulający
antacid (pill) (środek) zobojętniający kwasy
antibiotics antybiotyki
aspirin aspiryna
bandage bandaż
cast gips
crutches kule
examination badanie lekarskie
hearing aid aparat słuchowy
herbal onintment maść ziołowa
operation operacja
pill tabletka
plaster cast opatrunek gipsowy
prescription recepta
ultrasound badanie USG
rehabilitation rehabilitacja
scan skan
sling temblak
stitch szew
X-ray prześwietlenie
apply (cream) stosować/nakładać (krem)
carry (injured person) nieść (ranna osobę)
cure leczyć, wyleczyć (chorobę)
heal leczyć, wyleczyć się (np. ranę)
healthcare providers dostawca usług zdrowotnych
help pomóc
perform (operations) przeprowadzać (operacje)
prescribe przepisać, zalecać
relieve (pain) uśmierzyć (ból)
treat leczyć
casualty ofiara
clinic poradnia, przychodnia
fatality ofiara smiertelna
operation theatre sala operacyjna
stretcher nosze
stethoscope stetoskop (słuchawki lekarskie)
surgery operaqcja; gabinet lekarski
ward oddział (szpitalny lub więzienny)
be allergic to mieć alergię na
critically ill w stanie krytycznym
healthy lifestyle zdrowy styl (tryb) zycia
give birth (to a baby) urodzić (dziecko)
rare (disease) rzadka (choroba)
take care of (patients) opiekować się (pacjentami)
telehealth technologies technologie TIK w służbie służby zdrowia
amputation amputacja
blindness slepota
dialysis machine maszyna do dializ
infusion pump pompa infuzyjna
visually impaired niedowidzący
wheelchair wózek inwalidzki
behavioural psychologist behawiorysta
binge drinker osoba w ciągu alkoholowym
hard drug user osoba uzależniona od twardych narkotyków
rehabilitation centre centrum leczenia uzależnień
substance abuse nadużywanie substancji
withdrawal symptoms zespół abstynencji (odstawienia)
amputee osoba, która przeszła amputacje
media coverage rozgłos w mediach
sports event wydarzenie sportowe
Created by: martawcisel
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards