Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

u11 PR (EP) 2015

repetytorium (EP) PR u11 ZDROWIE

EnglishPolish
ankle kostka
arm ramie
artery tętnica
bone kość
feet stopy
head głowa
heart serce
intestines wnętrzności, jelita
joint staw
leg noga
lungs płuca
muscle mięsień
nervous system system nerwowy
trachea tchawica
vein żyła
breathe (air) oddychać (powietrzem)
circulate (blood) krążyć (o krwi)
digest (food) trawić (jedzenie)
drink pić
eat jeść
exercise ćwiczyć
move (muscles) poruszać (mięśniami)
sleep spać
take (pills) zażywać (tabletki)
cancer nowotwór
cold przeziębienie
food poisoning zatrucie pokarmowe
hay fever katar sienny
heartburn zgaga
high blood pressure wysokie ciśnienie
infection infekcja
migraine migrena
motion sickness choroba lokomocyjna
black eye podbite oko
broken bone złamana kośc
bruise siniak
cut rana
graze otarcie
ongoing medical conditions bierzący stan zdrowia
pulled muscle naciągnięty mięsień
scar blizna
twisted ankle skręcona kostka
blurry vision zamglone widzenie
concussion wstrząs mózgu
headache ból głowy
itchy eyes szczypiące oczy
rush wysypka
runny nose katar
swollen glands powiększone węzły chłonne
vomiting wymiotowanie
cardiologist kardiologia
dentist stomatologia
dermatologist dermatolog
doctor lekarz
geriatrician geriatra
GP lekarz ogólny, internista
healthcare providers podmioty świadczące opiekę zdrowotną (świadczeniodawcy)
medical care opieka medyczna
midwife położna
paramedic sanitariusz
paediatrician pediatra
pediatrician pediatra
porter portier, recepcjonista
psychologist psycholog
speech therapist logopeda
surgeon chirurgia
cardiology kardiologia
dentistry stomatologia
geriatrics geriatria
neurology neurologia
obstetrics położnictwo
ophthalmology okulistyka
podiatry podiatria
surgery chirurgia
anaesthetic znieczulający
antacid (pill) (środek) zobojętniający kwasy
antibiotics antybiotyki
aspirin aspiryna
bandage bandaż
cast gips
crutches kule
examination badanie lekarskie
hearing aid aparat słuchowy
herbal onintment maść ziołowa
operation operacja
pill tabletka
plaster cast opatrunek gipsowy
prescription recepta
ultrasound badanie USG
rehabilitation rehabilitacja
scan skan
sling temblak
stitch szew
X-ray prześwietlenie
apply (cream) stosować/nakładać (krem)
carry (injured person) nieść (ranna osobę)
cure leczyć, wyleczyć (chorobę)
heal leczyć, wyleczyć się (np. ranę)
healthcare providers dostawca usług zdrowotnych
help pomóc
perform (operations) przeprowadzać (operacje)
prescribe przepisać, zalecać
relieve (pain) uśmierzyć (ból)
treat leczyć
casualty ofiara
clinic poradnia, przychodnia
fatality ofiara smiertelna
operation theatre sala operacyjna
stretcher nosze
stethoscope stetoskop (słuchawki lekarskie)
surgery operaqcja; gabinet lekarski
ward oddział (szpitalny lub więzienny)
be allergic to mieć alergię na
critically ill w stanie krytycznym
healthy lifestyle zdrowy styl (tryb) zycia
give birth (to a baby) urodzić (dziecko)
rare (disease) rzadka (choroba)
take care of (patients) opiekować się (pacjentami)
telehealth technologies technologie TIK w służbie służby zdrowia
amputation amputacja
blindness slepota
dialysis machine maszyna do dializ
infusion pump pompa infuzyjna
visually impaired niedowidzący
wheelchair wózek inwalidzki
behavioural psychologist behawiorysta
binge drinker osoba w ciągu alkoholowym
hard drug user osoba uzależniona od twardych narkotyków
rehabilitation centre centrum leczenia uzależnień
substance abuse nadużywanie substancji
withdrawal symptoms zespół abstynencji (odstawienia)
amputee osoba, która przeszła amputacje
media coverage rozgłos w mediach
sports event wydarzenie sportowe
Created by: martawcisel