Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

u14 PR (EP) 2015

repetytorium (EP) PR u14 PAŃSTWO i SPOŁECZEŃSTWO

EnglishPolish
Deputy Prime Minister wicepremier
High Court Sąd Najwyższy
House of Commons Izba Gmin
Labour Party Partia Pracy
Liberal Democrats Liberalni Demokraci
Lord Chancellor Lord Kanclerz
Member of Parliament parlamentarzysta
Secretary of State sekretarz stanu
come ( into power) dojść ( do władzy )
cut ( taxes ) ciąć ( podatki )
give ( a speech ) wygłosić ( przemówienie )
outline ( a plan ) nakreślić ( plan )
pass ( a law ) uchwalić ( ustawę )
run ( for a position ) ubiegać się ( o stanowisko )
vote ( for sb ) głosować ( na kogoś )
win ( an election ) wygrać ( wybory )
be on the wrong side of the law być na bakier z prawem
be on the right side of the law być w zgodzie z prawem
in the eyes of the law wobec prawa
take the law into one's own hands wziąć prawo w swoje ręce
the long arm of the law długie ramię sprawiedliwości
accused oskarżony
arsonist podpalacz
burglar włamywacz
car thief złodziej samochodów
community service prace społeczne
crime scene miejsce zbrodni
death penalty kara śmierci
innocent niewinny
jury ława przysięgłych
kidnapper porywacz
mugger bandyta
offence przestępstwo
probation nadzór kuratorski
trial proces
vandal wandal
verdict werdykt
warning ostrzeżenie
witness świadek
abduct uprowadzić
investigate prowadzić dochodzenie
sentence wyrok
steal kraść
trespass narusznie własności
break into ( a building ) włamać się ( do budynku )
break the law złamać prawo
find sb guilty of uznać kogoś winnym czegoś
press charges oskarżyć kogoś o coś
put on probation wyznaczyć komuś kuratora
put on trial postawić kogoś przed sądem
send to prison wysłać do więzienia
set fire to podłożyć ogień
animal rights prawa zwierząt
campaign kampania
children's rights prawa dzieci
discrimination dyskryminacja
environmental protection ochrona środowiska
ethnic diversity różnorodność etniczna
human rights prawa człowieka
legal system system prawny
poverty ubóstwo
racial equality równość rasowa
terrorism terroryzm
detonate a bomb zdetonować bombę
prohibit zabronić
raise awareness podnieść świadomość
conflict konflikt
diplomat dyplomata
dispute spór
rally wiec
rioters uczestnicy zamieszek
hold a demonstration organizować demonstrację
reach an agreement osiągnąć porozumienie
resolve a conflict rozwiązać konflikt
sign a petition podpisać petycję
take action podjąć działania
bring an end to sth zakończyć
European Union Unia Europejska
International Monetary Fund Międzynarodowy Fundusz Walutowy
International Olympic Comimittee Międzynarodowy Komitet Olimpijski
North Atlantic Treaty Organisation Pakt Północnoatlantycki
World Health Organisation Światowa Organizacja Zdrowia
World Wildlife Found For Nature Swiatowy Fundusz na Rzecz Srodowiska Naturalnego
Buddhists buddyści
Buddism buddyzm
Christianity chrześcijaństwo
Christians chrześcijanie
church kościół
gurudwara świątynia sikhijska
Hinduism hinduizm
Hindus hinduiści
Islam islam
Jews Żydzi
Judaism judaizm
Mandir świątynia hinduistyczna
Mosque meczet
Muslims muzułmanie
Sikhism sikhizm
Sikhs sikhowie
stupa buddyjska budowla sakralna
synagogue synagoga
business venture przedsięwzięcie biznesowe
cost of living koszt życia
family-run business interes rodzinny
income tax podatek dochodowy
international trade handel międzynarodowy
rate kurs
standard of living standard życia
unit of currency jednostka monetarna
worldwide problem ogólnoświatowy problem
Created by: martawcisel
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards