Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

u10 PR (EP) 2015

repetytorium (EP) PR u10 SPORT

EnglishPolish
bungee jumping skoki na bungee
caving wspinaczka jaskiniowa
cross-country skiing narciarstwo biegowe
kite-surfing kitesurfing
paragliding paralotniarstwo
skydiving akrobacje spadochronowe
snowboarding snowboard
white-water rafting spływ kajakowy górskimi rzekami
windsurfing windsurfing
American football football amerykański
cricket krykiet
football piłka nożna
tennis tenis
beat pokonac
catch złapać
kick kopnąć
hit uderzyć
pass podać
race ścigać się
score strzelić bramkę
serve serwować
shoot rzucić do kosza
test positive pozytywny wynik testu
train trenować
alley tor
course pole golfowe, bieżnia, tor wyścigowy
court kort, boisko
field boisko
ground boisko
ring ring
rink lodowisko
stadium stadion
track bieżnia
arrow strzała
bow łuk
cap czapka
googles gogle
harness uprząż
helmet kask
mouth guard ochraniacz zębów
racquet rakieta
rope lina
shin pads ochraniacze na łydki
studs kolce
swimsuit kostium pływacki
visor osłona oczu
waterproof jacket kurtka nieprzemakalna
award przyznać
ban zabronić
break pobić rekord
compete rywalizować
disqualify zdyskwalifikować
host gościć
substitude zmienić zawodnika
danger niebezpieczeństwo
gold medal złoty medal
legend legenda
long-jump skok w dal
overtime dogrywka
pentathlon pięciobój
referee sędzia w piłce nożnej, hokeju
risk-taker ryzykant
sense odczucie
tie remis
trick trik
umpire sędzia w tenisie, siatkówce
adventurous śmiały
competitive zmuszający do rywalizacji
cool opanowany
cooperative skłonny do współpracy
daring śmiały
defensive defensywny
determined zdeterminowany
devoted wierny
false start przedwczesny start
field boisko
finishing końcowy
graceful pełen wdzięku
intensive intensywny
muscle mięsień
physical fizyczny
regular regularny
sporting sportowy
steady pewny
stretching rozciągający
thrilling ekscytujący
wild szalony
break a record pobić rekord
foul play nieczysta gra
get a strike wykonać rzut
high-protein diet dieta wysokobiałkowa
intensive wortout regime intensywny reżim treningowy
score a goal strzelić bramkę
sense of achievement świadomość sukcesu
Created by: martawcisel
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards