Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

u2 PR (EP) 2015

repetytorium (EP) 2015 u2 DOM

EnglishPolish
basement (flat) (mieszkanie) w suterenie
bedsit kawalerka (o niskim standardzie)
block of flats blok mieszkalny
detached dom jednorodzinny wolno stojący
loft (conversion) (adaptacja) poddasza
mansion pałac,rezydencja
maisonette mieszkanie z osobnym wejściem(często dwupoziomowe)
mobile home dom na kółkach
penthouse apartament na najwyższym piętrze
prefab house budynek z elementów
studio kawalerka
villa willa
airy przestronny
central centralny
centrally (located) centralnie (położony)
messy brudny,zabałaganiony
off-street (parking) (parkowanie) nie na ulicy
peaceful spokojny
private (parking) prywatny (parking)
spacious przestronny
two-storey dwupiętrowy
balcony balkon
bedroom sypialnia
entrance wejście
floor podłoga,piętro
garage garaż
garden ogród
roof dach
window okno
blinds żaluzje
bookcase regał na książki
cabinet gablotka,szafka
coffee table niski stolik
curtains zasłony
electrical appliances urządzenia elektryczne
fireplace kominek
headboard rama szczytowa łóżka
mantelpiece obramowanie kominka
rug dywan
shelves półki
vase flakon,wazon
alarm system system alarmowy
central heating centralne ogrzewanie
double glazing podwójne szyby
bedside przy łóżku
built-in wbudowany
central centralny
crystal kryształowy
double podwójny
(fully-) fitted (w pełni) wyposażony
gilt-framed z pozłacaną ramą
private prywatny
spiral (staircase) (schody) kręte
tiled wyłożony płytkami
wooden drewniany
estate agent agent(ka) nieruchomości
flatmate współlokator(ka)
landlord/landlady właściciel(ka) wynajmowanego domu/mieszkania
resident mieszkaniec,lokator
tenant lokator
credit kredyt
credit history historia kredytowa
interest rate stopa procentowa
mortgage hipoteka
price cena
(reasonable) offer (rozsądna) propozycja,oferta
suburbs przedmieścia
outkirts(of town) peryferie,obrzeża (miasta)
close to amenities blisko udogodnień
do up (a house) odnawiać,remontować (dom)
fall behind on the rent zalegać z czynszem
get on with your neighbours być w dobrych stosunkach z sąsiadami
give (a month's) notice dać (miesięczne) wypowiedzenie
in good condition w dobrym stanie
let a flat wynająć (komuś) mieszkanie
make an offer złożyć ofertę
move into (a house/flat etc.) wprowadzić się do (domu/mieszkania itp.)
negotiate a deal negocjować umowę
pay in advance zapłacić z góry
sign a lease podpisać umowę najmu
take out a mortgage uzyskać hipotekę
Created by: martawcisel
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards