Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Aigéad & Bun

Bliain 3 eolaíocht

TermDefinition
Aigéid Tá blas searbh nó blas géar ar Aigéid. Scaoileann siad iain hidrigine nuair a thuaslagtar in uisce iad
Bun Is éard is Bun ann, ná malairt an t-aigéid. Tá siad seo contúirteach freisin agus forleathan timpeall orainn gach lá
Alcaile Más féidir bun a thuaslagadh in uisce, glaoitear Alcaile air
Neodrach Mura Aigéad ná Bun é substaint, deirtear go bhfuil sé Neodrach. De ghnáth níl uisce Neodrach
Táscaire Is féidir a chinntiú an Bun nó Aigéad substaint áirithe le Táscaire. Is ceimiceán é seo, a thaispeánann le h-athrú datha, an t-Aigéad nó an Bun é an t-ábhar atá á thástáil. Tagann táscairí ó phlandaí, de gnáth
Páipéar Litmeas An táscaire a úsáidtear sa tSaotharlann go minic. Tá dhá shaghas Litmeas ann; Litmeas dearg agus Litmeas gorm
Scála pH Chun láidreacht Aigéad nó Bun a thomhas, úsáidtear an Scála pH. Ní aon mhaitheas Litmeas chun láidreacht Aigéad (nó Bun) a thomhas. Leis an Scála pH, tugtar le fios dúinn cé chomh láidir nó cé chomh lag atá Aigéad nó Bun, le h-uimhir idir 0 agus 14.
Created by: muinteoirniamh17