Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

ułamki zwykłe

ułamki zwykłe - licznik, mianownik, rozszerzanie, skracanie, wyciąganie całości

QuestionAnswer
W ułamku liczba występująca nad kreską ułamkową to ... licznik
W ułamku liczba występująca pod kreską ułamkową to ... mianownik
Ułamek, w którym licznik jest mniejszy od mianownika, nazywamy ułamkiem ... właściwym
Ułamki właściwe są liczbami mniejszymi od ... jedynki
Gdy licznik jest większy od mianownika lub równy mianownikowi, to taki ułamek nazywamy ... niewłaściwym
Ułamki niewłaściwe są liczbami ... od jedynki lub równymi jeden. większymi
Kreska ułamkowa zastępuje znak ... dzielenia
Zamianę ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną lub liczbę naturalną nazywamy ... całości z ułamka. wyłączaniem
Jeżeli licznik i mianownik ułamka podzielimy przez ich wspólny dzielnik, to taką operację nazywamy ... skracaniem ułamka
Pomnożenie licznika i mianownika przez tę samą liczbę różną od 0 nazywamy ... rozszerzaniem ułamka
Dwa ułamki o różnych mianownikach możemy rozszerzyć tak, aby miały jednakowy mianownik. Mówimy wówczas, że sprowadzamy te ułamki do ... wspólnego mianownika
Created by: PaulinaJ