Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Speakout B1+

Unit 5

TermDefinition
achievement osiągnięcie
antibiotic antybiotyk
argue kłócić się
biological biologiczny
break down zepsuć się
button guzik
commercial aeroplane samolot rejsowy
communication satellite satelita komunikacyjny
competition konkurencja
computer network sieć komputerowa
crash stłuczka, kraksa, wypadek
debate debata, dyskutować
depression depresja
direction kierunek
discuss dyskutować
effective efektywny
electricity elektryczność
energy energia
entertainment rozrywka
experiment eksperyment
explosive wybuchowy
fix naprawiać
freeze mrozić
genetic engineering inżynieria genetyczna
get a connection połączyć się
hairy owłosiony
heaviness ociężałość, obfitość, grubość
homeless bezdomny
imagination wyobraźnia
imitation imitacja
improvement poprawa
independent niezależny, samodzielny
informality nieformalność, bezceremonialność
injection zastrzyk
inquire pytać, dociekać
instruction instrukcja, polecenie
investigate badać, przeprowadzić dochodzenie
IT (information technology) informatyka
kindness dobroć
loneliness samotność
look into rozpatrzeć, wejrzeć
lovable uroczy, rozkoszny, przemiły
medicine lekarstwo, medycyna
memory stick karta pamięci
messy niechlujny, nieporządny
motorbike motocykl
noise hałas
nuclear power energia nuklearna
edible jadalny
operation operacja, działanie
out of order zepsuty, nieczynny
painful bolesny
payment płatność
peaceful spokojny, pokojowy
petrol benzyna
plug in podłączyć, wtyczka
poetic poetycki
press nacisnąć
print drukować
promotion awans, promocja
quarrel kłótnia, kłócić się
question pytanie, kwestionować
quotation cytat
reboot restartować, uruchomić ponownie
reception zasięg, odbiór, przyjęcie
recharge naładować ponownie
reply odpowiedź, odpowiedzieć
research badania
reserved powściągliwy
respond odpowiedzieć
responsibility odpowiedzialność
responsible odpowiedzialny
restart uruchomić ponownie, wznowić
run out of something nie mieć już czegoś
security zabezpieczenie
sensible rozsądny, rozważny
sensitive wrażliwy
skating jazda na łyżwach
solar power energia słoneczna
sort out uporać się, poukładać, rozwiązać
space travel podróże kosmiczne
strange dziwny
stupidity głupota
switch off wyłączyć
switch on włączyć
useless bezużyteczny
vaccination szczepionka
vacuum cleaner odkurzacz
washing machine pralka
wonder cud, zastanawiać się
talkative gadatliwy
confident pewny siebie
wealthy zamożny, bogaty
well-educated dobrze wykształcony
poorly-educated źle wykształcony
uneducated niewykształcony
Created by: IzaG