Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

u1 PR (EP) 2015

repetytorium (EP) 2015 u1 CZŁOWIEK

EnglishPolish
broad shoulders szerokie ramiona
dark ciemny
spiky nastroszony
thick gęsty
puffy podpuchnięty
clear complexion gładka cera
eyebrows brwi
freckled piegowaty
full lips pełne usta
hollow cheeks zapadnięte policzki
hooked nose orli nos
nostrils nozdrza
oval owalny
pale blady
rosy cheeks rumiane policzki
spotty pryszczaty
thin chudy
upturned nose zadarty nos
material materiał
pattern wzór
baggy workowaty
casual nieformalny,codzienny
checked w kratę
cotton bawełniany
denim dżinsowy
floral w kwiatki
formal oficjalny
high-heeled na wysokim obcasie
knitted dziany,robiony na drutach
large duży
leather skórzany
linen lniany
long długi
long/short-sleeved z długim/krótkim rękawem
loose luźny
multi-coloured wielobarwny
over-sized w zbyt dużym rozmiarze
plain gładki,niekolorowany
polka dot w groszki
polo-neck z golfem
short krótki
small mały
smart elegancki
striped w paski
tight-fitting przylegający,obcisły
trendy modny
woollen wełniany
to bite (your nails) obgryzać (paznokcie)
to blush czerwienić się
to cross your legs założyć nogę na nogę
to drop (your head) spuścić (głowę)
to fold your arms skrzyżować ramiona
to frown zmarszczyć brwi
to purse (your lips) zacisnąć (usta)
to scratch drapać
to stroke (your chin) gładzić (podbródek)
to sweat pocić się
to tap (your fingers) stukać (palcami)
to tremble drżeć,trząść się
to well up (with tears) wypełnić się (łzami)
to wink mrugnąć (do kogoś)
to yawn ziewać
adrenalin rush napływ adrenaliny
butterflies in stomach motyle w brzuchu
heart pounding mocno bijące serce
to clench one's fists zacisnąć pięści
to cross one's arms skrzyżować ramiona
to raise one's eyebrows podnieść brwi
to shrug one's shoulders wzruszyć ramionami
anxious zaniepokojony
appalled zbulwersowany
confident pewny siebie
devastated zdruzgotany
embarrassed zażenowany
excited podniecony
exhilarated w doskonałym nastroju
furious wściekły
miserable nieszczęśliwy
nervous zdenerwowany
petrified przerażony
scared przestraszony
shocked zszokowany
sorrowful smutny,zgnębiony
upset zmartwiony,przygnębiony
confident pewny siebie
conservative konserwatywny
defensive czuły na krytykę, z nastawieniem obronnym
gullible łatwowierny
impatient niecierpliwy
moody łatwo ulegający zmianom nastroju,zmienny
passionate namiętny,zapalczywy,porywczy
perfectionist perfekcyjny
reliable rzetelny
Self-confident pewny siebie
Self-righteous przekonany o własnej wyższości,zadufany w sobie
sentimental sentymentalny
sociable towarzyski
temperamental zmienny,pobudliwy
tender-hearted tkliwy, czuły
trustworthy godny zaufania
abolition zniesienie
death penalty kara śmierci
equality równość
ethnic minorities mniejszości etniczne
future generations przyszłe pokolenia
human rights prawa człowieka
immigration imigracja
indicator wskaźnik
infirm niedołężny,schorowany
infringement (on rights) naruszenie (praw)
minority mniejszość
policy polityka
population growth wzrost populacji
racial discrimination dyskryminacja rasowa
social security opieka społeczna
provide (free education) zapewniać (darmową edukację)
protest protestować
treat (people) traktować (ludzi)
freedom of speech wolność słowa
put an issue to vote poddać coś pod głosowanie
take the right steps podjąć odpowiednie kroki
the right to vote prawo do głosowania
the will of the people wola ludu
Created by: martawcisel