Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

6. sınıf ingilizce

grade 6 unit 7

QuestionAnswer
Actor erkek oyuncu, Aktör
Architect mimar
Act rol almak
also hem de, ayrıca
arrest criminals suçluları tutuklamak
assist yardımcı olmak
at night gece, geceleri
become olmak
bring food yemek getirmek
build a house ev inşa etmek
buy some clothes birkaç parça kıyafet almak
can you show me? bana gösterebilir misin?
change değiştirmek
check kontrol etmek
clean temizlemek
cleaner temizleyici
clinic klinik
comb hair saç taramak
cook pişirmek
countryside kırsal kesim
customer müşteri
cut kesmek
cycling bisiklete binme
date tarih
dentist diş doktoru
department store alışveriş merkezi
design buildings binalar tasarlamak
dust toz(i), toz almak(f)
engineer mühendis
explain açıklamak
extra job ek iş
farmer çiftçi
fight crime suçla mücadele etmek
fireman itfaiyeci
fishing balık tutma
flight uçuş
fly an airplane uçak uçurmak
frequently sık sık
from....to.... ....-den .....-e kadar
garage garaj, tamirhane
grow vegetables sebze yetiştirmek
gym spor salonu
hairdresser kuaför
hobby hobi
how nice! ne kadar hoş!
Is it OK for you? Sizin/Senin için uygun mudur?
job iş, meslek
occupation iş, meslek
kitchen mutfak
lawyer avukat
look after bakmak, ilgilenmek
make a dress elbise yapmak/dikmek
manage yönetmek, idare etmek
manager yönetici, müdür
May I ask you some question? Size birkaç soru sorabilir miyim?
mechanic Araba tamircisi
meet friends arkadaşlarla buluşmak
Nurse hemşire
pilot pilot
play an instrument bir müzik aleti çalmak
play tiyatro oyunu
policeman polis
prepare hazırlamak
delicious meals lezzetli yemekler
pull out teeth diş çekmek
repair tamir etmek
rest dinlenmek
salesperson satış danışmanı
saleswoman kadın satış danışmanı
salesman erkek satış danışmanı
salon güzellik salonu
science bilim, fen bilgisi
self-employed serbest meslek yapan kişi
sell satmak
buy satın almak
serve food yemek servisi yapmak
sew(fabric) (kumaş)dikmek
ill people hasta insanlar
singer şarkıcı
so bu yüzden
subject ders, konu
take care of.... .... ile ilgilenmek
tailor terzi
task görev, ödev
taxi taksi
taxi driver taksi şoförü
teach öğretmek
tidy the store mağazayı temizlemek
traffic police trafik polisi
try on denemek
typical tipik, normal
vacuum süpürmek
vet=veterinarian veteriner
waiter erkek garson
waitress kadın garson
what can you do? Ne yapabilirsin? --Ne yeteneğin var?
what do you do? Ne iş yapıyorsun?
when did you become a/an....? Ne zaman ....... oldun?
What is your job? Mesleğin nedir?
work çalışmak
worker işçi
year yıl
Created by: sametayyorgun