Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Fizika

Kryžiažodis

TermDefinition
Įvairūs gamtoje vykstantys kitimai, kai viena medžiaga nevirsta kita. Įvairūs gamtoje vykstantys kitimai, kai viena medžiaga virsta kita. Fizikinis kūnas, turintis fizikinių savybių Tai ką galima išmatuoti
Kuri raidė žymi pas yra fizikinis reiškinys?lotą? S S l V m
Kas pirmas pavartojo žodį ,,fizika"? Archimedas Aristorelis Galilėjus Demokritas
Kurias medžiagas sukūrė žmogus? Geležį Plastmasę Auksą Spiritą
Kuris teiginys teisingiausias: ,,Pagreitis.." apibūdina kūnų judėjimo spartą; apibūdina greičio kitimo spartą;K apibūdina mechaninį reiškinį apibūdina greičio ir laiko santykį
Kuriuo atveju judėjimas netolyginis? Kūnas krinta beorėje erdvėje. Kūnas stabdomas. Ttaukinys juda be pagreičio. Automobilis rieda nuo kalno.
Kuris teiginys tiksliausias ,,Trajektorija - tai..." tiesė ,kuria juda kūnas. linija, kuria juda kūnas kreivė, kuria juda kūnas. atkarpa kuria juda kūnas
Kurios lygybės neteisingos? 54 dm =5.4 mm 1.6 m=1600 mm 1mm=0.001m 0.5 cm = 0.005m
Created by: vpavardenis