Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

elektronszerkezet

QuestionAnswer
Pauli-elv Egy atompályán legfeljebb két ellentétes spinű elektron számára van hely
1s pálya kvantumszámai n=1 l=0 m=0
a 3p pálya kvantumszámai n=3 l=1 m=-1, 0, +1
a 3d pálya kvantumszámai n=3 l=2 m=-2,-1, 0, +1, +2
a 4f pálya kvantumszámai n=4 l=3 m= -3, -2,-1, 0, +1, +2, +3
periódus a periódusos rendszer vízszintes sorai
csoport a periódusos rendszer oszlopai
héj az azonos főkvantumszámú atompályák alkotják
tömegszám a protonok és neutronok számának összege
rendszám az atomban levő protonok száma
pályaenergia az adott atompályán lévő elektron energiája az alapállapotú atomban
mágneses kvantumszám mágneses térben megszabja az atompálya térbeli irányítottságát
mellékkvantumszám az atompálya alakját jellemzi, és a főkvantumszámmal együtt megszabja az atompálya energiáját
izotóp atomok azonos rendszámú, de különböző tömegszámú atomok
gerjesztett állapot az atomnak az alapállapotnál magasabb energiájú állapotai
alapállapot az atom legmélyebb energiájú állapota
főkvantumszám az atompálya méretét jellemzi, s a mellékkvantumszámmal együtt meghatározza az atompálya energiáját
alhéj az azonos fő- és mellékkvantumszámú atompályák alkotják
energiaminimum elve az elektronok a legmélyebb energiájú atompályák betöltésére törekszenek
atomtörzs atommag a belső lezárt héjakkal együtt
Hund-szabály az azonos energiájú atompályák először mindig párosítatlan spinű elektronokkal töltődnek fel
Atompálya az a térrész, amelyen belül az elektron 90%-os valószínűséggel megtalálható
Created by: torocsilla