Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Geometria 2

Kąty, czworokąty, okręgi

DefinicjaSłowo
Kąt prosty ma miarę ... . 90º
Kąty ... mają miarę większą od 0º i mniejszą od 90º . ostre
Kąt zerowy ma miarę ... .
Kąty ... mają miarę większą od 90º i mniejszą od 180º rozwarte
Kąt pełny ma miarę ... . 360º
Kąty ... mają miarę większą od 180º i mniejszą od 360º wklęsłe
Kąt półpełny ma miarę ... . 180º
Czworokąt, który ma cztery kąty proste to ... . prostokąt
Czworokąt, który ma wszystkie kąty proste i wszystkie boki równej długości to ... . kwadrat
Obwód wielokąta to ... długości wszystkich jego boków. suma
Czy każdy prostokąt jest kwadratem? NIE
Czy każdy kwadrat jest prostokątem? TAK
Okrąg oraz wszystkie punkty leżące wewnątrz tego okręgu tworzą figurę, którą nazywamy ... . kołem
Wszystkie punkty okręgu leżą w jednakowej odległości od ... . środka okręgu
Środek koła ... do koła. należy
Środek okręgu ... do okręgu. nie należy
... to odcinek łączący środek okręgu z dowolnym punktem na okręgu. PROMIEŃ
... to odcinek łączący dwa punkty na okręgu. CIĘCIWA
Odcinek, którego końce leżą na okręgu i który przechodzi przez środek okręgu to ... . ŚREDNICA
Średnica okręgu jest ... razy dłuższa niż jego promień. dwa
Created by: PaulinaJ