Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Seni uždaviniai

Aritmetika Vilnius 1910

QuestionAnswer
Sudėstymas: 15,8+4,3 20,1
Sankrovoje turėjo ritinį audeklo, vienam pirkėjui pardavė 5,8 m, kitam - 7,4m, liko - 2,5m. Kiek audeklo buvo visame ritinyje? 15,7
Žmogus ėjo iš kaimo į miestą. Per tūlą laiką jis nuėjo 38,75 km ir jam dar liko nueiti 27,5 km. Kiek tolumo iš kaimo į miestą? 66,25
Moteriškė vieną kartą sumušė 24 kg sviesto, kitą kartą - 3kg 500g daugiau. Kiek sviesto ji sumušė per abu kartu? 51,5
Pirmą valandą arklys nubėgo 10,5km. antrą - 9km 600m, trečią - 8km 50m. Kiek km arklys nubėgo per 3 valandas? 28,15
Vieną mėnesį karvė davė 2,1 hektolitrų pieno, kitą - 40 litrų daugiau. Kiek hektolitrų pieno karvė davė per du mėnesiu? 4,6
Žemė, sukdamos apie saulę, per minutę nuskrieja 610 varstų. Kiek varstų ji nuskrieja per valandą? 36600
Vieną mėnesį geležinkeliu pervežė 90 vagonų prekių, po 436 pūdus kiekviename. Kiek pūdų prekių pervežė? 39240
Lobininkas už 7 dalį visų savo pinigų pasistatydino namus už 7467 rublius. Kiek lobininkas turėjo pinigų? 52269
Draugija už 1/6 savo turto nupirko 33 margus girios po 200 rublių už margą. Kiek draugija skaito savo turto? 39600
Created by: Jelena1