Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Įdomūs faktai

Įdomųs faktai apie Lietuvą

QuestionAnswer
Mažiausias Lietuvos paukštis Nykštukas, kuris sveria vos 5-8 g.
Sunkiausias gintaro gabalas „Saulės akmuo“. 3524 g. svorio, 205x205x164xmm dydžio.
Greičiausia gėlavandenė žuvis Upėtakis, kuris gali plaukti 16 km/val. greičiu.
Stambiausias ir seniausias medis Stelmužės ąžuolas (Zarasų r.). Amžius ~1500 metų. Skersmuo 4 m. aukštis 23 m.
Aukščiausias medis Maumedis, kurio aukštis 46 m. Auga Prienų miškų Balbieriškio urėdijoje.
Seniausias gamtos rezervatas Žuvinto rezervatas – Lietuvoje pradėtas kurti 1937 m.
Stambiausias Lietuvos žvėris Stumbras (patino kūno ilgis iki 3,5m, aukštis – 1,9 m, masė – iki 900 kg).
Didžiausia Lietuvos knyga ,,Aukuras Salduvei " 125 cm aukščio, 90 cm pločio, 25 cm storio, 113,6 kg svorio, 184 psl. ŠU bibliotekoje
Aukščiausias Lietuvos žmogus Legendinis krepšininkas Arvydas Sabonis . Jo ūgis – 223,6 cm.
Žymiausias Lietuvos dailininkas ir kompozitorius, simfoninių poemų ,,Miške'', ,,Jūra'' autorius Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, gyvenęs XIX -XXa.
Created by: gedaminskiene