Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Lietuvos matematikai

Įžymūs žmonės, susiję su matematika

QuestionAnswer
Vyskupas, poetas, kalbininkas, matematikas, vertėjas, parašęs ,,Anykščių šilelį'' Antanas Baranauskas
Pranas Mašiotas Grožinės literatūros vaikams, trigonometrijos uždavinyno ir kt. kūrinių autorius
Bičių korio, lapo uždavinių; naujos trigonometriškos sistemos vadovėlio autorius Adomas Jakštas - tikrasis vardas Aleksandras Dambrauskas
Jono Kubiliaus, Vilniaus universiteto rektoriaus, indėlis Lietuvos matematikai Tikimybių teorijos ir matematinės statistikos pradininkas
Matematikas, fizikas, sportinės aviacijos pradininkas Zigmas Žematis, 1884- 1969
Jonas Kleiza ne tik fizinių mokslų daktaras, bet ir ... Lietuvos matematikas, kompozitorius
Pirmasis lietuviškas matematikos vadovėlis, išspausdintas jau Lietuvoje 1906 m. , išleistas Pr. Mašioto
Antanas Smetona - Lietuvos prezidentas Lietuviškų matematikos vadovėlių autorius
Matematikas, skaičiuojantis Lietuvos gandrus Matematikos ir informatikos fakulteto profesorius Feliksas Ivanauskas
,,Matematika ...miklina protą, todėl jie pravartu mokėti ir paskum, ypač įstojus Universitetan'' žodžiai, pasakyti Antano Smetonos - Lietuvos prezidento
Created by: gedaminskiene