Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Patarlės

QuestionAnswer
Stovi kaip aršiną prarijęs. Kiek tai centimetrų? 71,12 cm
Pas mylimą šimtas mylių. Kiek tai kilometrų? 160,9 km
Tyliai kalbasi - už varsto girdisi. Kiek tai kilometrų? 1,0668 km
Žmogaus - sprindis, panaberijos - sieksnis. Kiek cm yra sprindis? 17,789 cm
Prižadėjo nuo sieksnio, neištesėjo nei nuo sprindžio. Kiek cm yra sieksnis? 183 cm
Pūdą druskos suvalgysi, tada žmogų pažinsi. Kiek tai kilogramų? 16 kg
Valgo kaip Coliukė - pusę grūdo per dieną. Koks Coliukės ūgis cm? 24,5 cm
Žmogaus amžius kaip vanduo. Kiek metų trunka amžius? 100 metų
Už utėlę ir penkis kilometrus pėsčias nueitų. Kiek tai mylių? 8,045 mylios
Vasaros diena - žingsnis, žiemos - sprindžiukas. Kiek m žingsnis? apie 0,7 - 0,8 m
Created by: gedaminskiene