Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

English

QuestionAnswer
and a
at v
attractive půvabný
afraid bát se
back zpět, zpátky
be být
becouse protože
block of flats blok, moderní činžovní dům, panelák
boy chlapec, hoch, kluk
boyfriend přítel
but ale
clever chytrý
couple pár, manželé
date schůzka, datum
daugther dcera
English angličtina, anglický
every každý
family rodina
fine hezký
flat byt
for pro
girl dívka, děvče
good dobrý
happy šťastný
have mít
here tady, zde
hobby koníček
home domov
at home doma
in v
job práce, zaměstnání
language jazyk
language school jazyková škola
lesson lekce
love láska
in love with sb zamilován do někoho
lucky šťastný
man muž
Miss slečna
morning ráno
good morning dobrý den
Mr. Pan
Mrs. Paní
Mr. and Mrs. Novak Manželé Novákovi, Pan a paní Novákovi, Novákovi
much mnoho
nice pěkný
no ne
now teď
o'clock hodiny (při odpovídání na čas)
only jen
out -> be out být venku, nebýt doma
people lidé
pretty hezký
pupil žák
school Å¡kola
son syn
sport sport
still dosud, ještě, stále
that ten, tamten
this tento
time čas
too také
Tuesday úterý
very velmi, velice
very much velmi, velice; velmi mnoho
what co, jaký
where kde
who kdo
why proč
with s
work práce
yes ano
young mladý
young man mladík
Created by: Johanka85