Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

OnScreen B1+

Module 3b

TermDefinition
achieve saavutama
appeal edasi kaebama, apellatsioon
applicant kandideerija
application form kandideerimisavaldus
apply taotlema
career karjäär, tööelu
check kontrollima
class klass, kategooria
communication skills suhtlemisoskused
compulsory kohustuslik
concentration keskendumine
cooperative koostöövalmis
count on kellelegi lootma
creative loov, loominguline
deadline tähtaeg
degree kraad
drop langema, pillama, pudenema
earn teenima
educated haritud
efficient tulemuslik
enrol end kirja panema, registreerima, värbama
enthusiastic vaimustatud
experience kogemus, vilumus
fail a test kontrolltöös läbi kukkuma
fire vallandama
fluency soravus, ladusus
gain saavutama, kasu
give away niisama ära andma
give back tagasi andma
give off levitama, eritama, tekitama
give out jagama
give up alla andma
graduate (kooli) lõpetama
hard at work tööd rügama
hard-working töökas
hold a degree (ülikooli) kraadi omama
involve kaasama
job töö, amet, tööots
keep up-to-date with ajaga kaasas käima
knowledge teadmised
long hours kaua aega
look for otsima
lose your job tööst ilma jääma, tööd kaotama
miss maha jääma
occupation amet, tegevusala
operate (on) opereerima
operation operatsioon, lõikus
patient kannatlik
pick valima
pick up kedagi kuskilt peale võtma
polite viisakas
position ametikoht
problem plobleem
profession elukutse
punctual punktuaalne, täpne
qualification kvalifikatsioon
quick learner kiire õppija
quit töölt, meeskonnast, koolist lahkuma
rank auaste (sõjaväes)
require midagi vajama
resit eksamit uuesti tegema
responsibility vastutus
retire pensionile jääma
sample näidis, proov
satisfied (with) rahul olema
seaside rannik
shore kallas, rand
stressful stressirohke, pingeline
suitable (for) sobiv millekski
surgery kirurgia
trouble pahandus, mure, probleem
tuition õpetamine, koolitus
wait (for) ootama
well-paid hästi tasustatav
win võitma
work töö