Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

9.5 teenwise

9.Sınıf Teenwise theme 5

TermDefinition
inspirational İlham verici
personality kişilik
power güç
inspire İlham vermek
handsome yakışıklı
possible mümkün
description açıklama
slim ince
shoulder-length Omuz hizasında
wavy dalgalı
blonde sarışın
attractive çekici
middle-aged Orta yaşlı
well-built yapılı
curly kıvırcık
fair sarışın
beard sakal
glad memnun
displeased memnuniyetsiz
medal madalya
unskilled beceriksiz
trendy moda
ugly çirkin
Thin zayıf
event olay
join katılmak
teenager ergen
spiky sert
plump tombul
dark skin Koyu ten
straight hair Düz saç
dyed hair Boyalı saç
medium build Orta yapılı
pretty şirin
bald kel
moustache bıyık
attractive çekici
height boy
build Vücut yapısı
deskmate Sıra arkadaşı
pleased memnun
talented yetenekli
skilful becerikli
elegant şık
old fashioned Eski moda
fashionable Modaya uygun
fat şişman
celebrity Ünlü kişi
clap alkışlamak
smile gülümsemekk
cool klas
challenge Meydan okumak
check Kontrol etmek
stay up-to-date Güncel kalmak
spare time Boş zaman
share opinion Görüş paylaşmak
contact İrtibat kurmak
account hesap
admire Hayran olmak
inability yeteneksizlik
dislike hoşlanmamak
guy adam
dream Hayal kurmak
heal iyleştirmek
move duygulandırmak
touch dokunmak
brave cesur
strong kuvvetli
glamour cazibe
worldwide Dünya çapında
novel roman
put on weight Kilo almak
get into girmek
appreciate değerlendirmek
pessimist kötümser
realistic gerçekçi
shy utangaç
generous cömert
imaginative hayalperest
boring sıkıcı
ridiculous gülünç
stingy cimri
outgoing Dışa dönük
patient sabırlı
jealous kıskanç
envious kıskanç
insensible hissiz
willing gönüllü
donate bağışlamak
reward ödül
shirt gömlek
sandals sandalet
fill up doldurmak
search araştırmak
information bilgi
totally tamamen
legend efsane
respect saygı
awesome harika
alive canlı
breathe Nefes almak
nervous gergin
proud of Gurur duymak
smart akıllı
charity hayırseverlik
author yazar
fantastic şahane
lose weight zayıflamak
passion hırs
optimist iyimser
tissue Kağıt peçete
rude kaba
polite kibar
reliable güvenilir
lazy tembel
sincere samimi
stubborn inatçı
modest Alçak gönüllü
easy-going uysal
helpful yardımsever
stubborn inatçı
impractical elverişsiz
take off çıkarmak
skirt etek
boots çizme
dress elbise
suit Takım elbise
tie kravat
socks çorap
gloves eldivenler
slippers terlik
sneakers Spor ayakkabısı
earmuffs Kulak koruyucuları
bracelet bilezik
author yazar
musician müzisyen
attract cezbetmek
natural doğal
elegant şık
modest Alçak gönüllü
glamorous çekici
belt kemer
shorts şort
blouse bluz
scarf atkı
necklace kolye
jeans kot
accessories aksesuar
graduation party Mezuniyet partisi
scientist Bilim insanı
Appearance Dış görünüş
beauty güzellik
make up Makyaj yapmak
casual Günlük(giysi)
lead Öncülük yapmak
Created by: demethoca