Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

u8 PR (EP) 2015

repetytorium (EP) PR u8 PODRÓŻOWANIE i TURYSTYKA

EnglishPolish
means of transport środki transportu
aeroplane samolot
boat łódź
car samochód
coach autokar
lifeboat szalupa ratunkowa
lorry ciężarówka
oil tanker tankowiec, zbiornikowiec
ship statek, okręt
train pociąg
truck ciężarówka
air traffic controller kontroler ruchu lotniczego
captain (of a ship) kapitan (statku)
chambermaid pokojówka
customs officer celnik, celniczka
flight attendant steward(essa)
ground steward członek obsługi naziemnej
pilot pilot
porter portier
(tourist) guide przewodnik (turystyczny)
tour operator organizator wycieczki
travel agent agent(ka) biura podróży
accommodation facilities obiekt (noclegowy)
basic (room) skromny pokój
bed and breakfast nocleg ze śniadaniem
bridal (suite) apartament dla nowożeńców
(country) cottage (wiejska) chata
five-star pięciogwiazdkowy
full board pełne wyżywienie
hotel hotel
rented (accommodation) wynajmowane (zakwaterowanie)
self-catering własne wyżywienie
youth hostel schronisko młodzieżowe
brake hamulec
emergency landing lądowanie awaryjne
error błąd
fatalities ofiary śmiertelne
heart attack atak serca
be held up (in a traffic jam) utknąć (w korku)
break down (car) zepsuć się (o samochodzie)
check out (of a hotel) zameldować się (w hotelu)
fill up (with petrol) zatankować (benzynę)
get off (a train) wysiąść (z pociągu)
give out (engine) przestać działać' (o silniku)
hold up (in a traffic jam) zatrzymać (w korku)
pull away (from a station) ruszyć (samochodem ze stacji)
pull over (onto the hard shoulder) zatrzymać sie (na utwardzonym poboczu)
put up (for the night) przenocować (kogoś)
run out (of petrol) skończyć się (o benzynie)
run over (by a car) potrącić, przejechać
see sb off odprowadzić kogoś
sleep over nocować (u kogoś)
slow down zwolnić
switch on (the sign) włączyć (znak)
work out (in a gym) ćwiczyć (na siłowni)
airline linia lotnicza
airport lotnisko
allowance (baggage) limit bagażu
control tower wieża kontrolna
conveyor belt przenośnik taśmowy
excess baggage dodatkowy bagaż
flight lot
landing lądowanie
one-way (ticket) (bilet) w jedna stronę
passenger pasażer
passport control kontrola paszportowa
return (ticket) (bilet) powrotny
runway pas startowy
seatbelt pas bezpieczeństwa
smooth (flight) bezproblemowy (lot)
suitcase walizka
tray table stolik składany
turbulent (flight) burzliwy, niespokojny (lot)
website witryna internetowa
board (aeroplane) wejść na pokład (samolotu)
book (seats) zarezerwować (miejsca)
carry (passengers) mieć na pokładzie (pasażerów)
fasten (seatbelt) zapiąć (pasy bezpieczeństwa)
go through (passport control) przejść (kontrole paszportowe)
carriage wagon
dining car wagon restauracyjny
station stacja, dworzec
first class pierwszej klasy
brake hamulec
driver kierowca
dual carriageway droga szybkiego ruchu
flat tyre flak (o oponie)
icy (road) oblodzona (droga)
motorway autostrada
oily (surface) śliska nawierzchnia
oncoming (car) nadjeżdżający (samochód)
pedestrian pieszy
petrol benzyna
pile-up karambol
rear-view mirror lusterko wsteczne
ring road obwodnica
roundabout rondo
traffic ruch uliczny
hit (pedestrian) potrącić (pieszego)
overtake wyprzedzić
skid wpaść w poślizg
all-inclusive (package) pakiet all-inclusive (ze wszystkimi świadczeniami)
backpacker turysta pieszy, turystka piesza
beach plaża
budget budżet (zasoby finansowe)
crystal clear (water) krystalicznie czysta (woda)
high season szczyt sezonu
information centre centrum informacyjne
low prices niskie ceny
luxury traveller podróżni nastawieni na luksus
museum muzeum
nightlife życie nocne
off season poza sezonem
package holiday wczasy zorganizowane
relaxation relaks
ruins ruiny
travel podróż, podróżować
tropical jungle dżungla tropikalna
anchored zakotwiczone
crossing przepłynięcie (przez morze)
deck pokład
lifeboat szalupa ratunkowa
port port
sea sick cierpiący na chorobę morską
pristine nieskazitelnie czysty
Created by: martawcisel
Popular English Vocabulary sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards