Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

THE ENVIRONMENT

słówka angielskie z polskimi tłumaczeniami

wyrażenietłumaczenie
drought susza
earthquake trzęsienie ziemi
famine głód
fire ogień
flood powódź
hurricane huragan
natural disaster klęska żywiołowa
volcanic eruption wybuch wulkanu
acid rain kwaśny deszcz
biodegradable ulegający biodegradacji
car exhaust fumes spaliny samochodowe
carbon dioxide dwutlenek węgla
climate change zmiana klimatu
deforestation wylesienie, wycinanie lasów
disposable jednorazowego użytku
alternative energy sources alternatywne źródła energii
renewable energy energia odnawialna
source of energy źródło energii
total energy consumption całkowite zużycie energii
energy-saving energooszczędny
environment środowisko naturalne
extinct wymarły (o gatunku)
extinction wyginięcie, wymarcie
in danger of extinction zagrożony wyginięciem
paliwo kopalne fossil fuel
gravity grawitacja
greenhouse effect efekt cieplarniany
industry przemysł
litter śmieci
natural habitat środowisko naturalne
oil ropa naftowa
ozone layer powłoka ozonowa
hole in the ozone layer dziura ozonowa
ozone-friendly bezpieczny dla powłoki ozonowej
petrol benzyna
polar ice cap podbiegunowa czapa lodowa
pollution zanieczyszczenie
air pollution zanieczyszczenie powietrza
water pollution zanieczyszczenie wody
solar power energia słoneczna
power plant elektrownia
rainforest las deszczowy
sustainable zrównoważony
wildlife dzika przyroda
to protect chronić
to recycle ponownie przetwarzać
to become extinct wymierać
environmentally friendly przyjazny dla środowiska
to generate CO2 wytwarzać dwutlenek węgla
to harm the environment szkodzić środowisku
to sort rubbish segregować śmieci